2 izbový byt Závadka nad Hronom

12 000
2 izbový byt Závadka nad Hronom

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Byt č. 1, s.č. 628, p.č. 46, k.ú. Závadka nad Hronom

Byt č. 1 sa nachádza na 2. posch. v bytovom dome súp. č. 628 postavenom na parc. č. 46, okres Brezno, obec Závadka nad Hronom, k.ú. Závadka nad Hronom. Prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, z ulice Paseka. Ide o trojizbový byt s príslušenstvom, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivničná kobka. Celková vypočítaná podlahová plocha bytu je (vrátane pivnice) je 60,80 m2. Byt sa nachádza na 1. poschodí v strednej sekcii, je v štandardnom prevedení. Okná v byte sú plastové, podlahy PVC. Dvere sú dyhované. Bytové jadro je umakartové. V kúpeľni je umývadlo a vaňa v štandardnom prevedení. Elektroinštalácia bytu je pôvodná. Vykurovanie bytu ústredné, radiátory oceľové. Kuchyňa je štandardne vybavená.

Stavba, v ktorej sa predmetný byt nachádza, má päť nadzemných podlaží. Na prízemí sa nachádzajú nebytové priestory garáží a pivničné kobky, na ostatných podlažiach sú byty. Dom bol podľa predloženého čestného prehlásenia odovzdaný do užívania v roku 1983. Základy betónové pásy, zvislé konštrukcie železobetónový skelet panelový nezateplený, vodorovné železobetónové, strecha sedlová, krytina plechová, klampiarske konštrukcie úplné, vonkajšia úprava povrchov nástrek, vnútorné omietky vápenné hladké, dvere plastové, okná plastové, podlahy PVC, elektroinštalácia svetelná, bleskozvod, rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia, požiarne hydranty, rozvod televízny.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné pre jeho bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Analýza polohy nehnuteľností: Byt, ktorý je súčasťou predmetu dražby sa nachádza v okrese Brezno, obec Závadka nad Hronom, k.ú. Závadka nad Hronom na ul. Paseka or. č. 12 v lokalite zastavanej bytovými domami, na bežnom sídlisku.
Obec je situovaná v regióne Horehronie, asi 20 km od okresného mesta Brezno. Počet obyvateľov je približne 2300.
V obci je základná občianska vybavenosť, základné školstvo, obecný úrad, kultúrne zariadenie, zdravotné stredisko, kostol a pod. Evidovaná miera nezamestnanosti je podľa štatistických údajov ÚPSVaR pre okres Brezno do 5 %.
Prístup k objektu je z obecnej komunikácie, pred objektom je možnosť parkovania.
V obci je v dosahu autobusová a železničná doprava.
Orientácia obytných miestností k svetovým stranám je čiastočne vhodná, čiastočne nevhodná (na východ a západ).
Kvalitu životného prostredia v okolí bytového domu je hodnotená ako bežný hluk a prašnosť od dopravy.
Objekt je napojený na elektrickú rozvodnú sieť, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plyn.
Byt je umiestnený v stredovej sekcii bytového domu, na 2.posch. s výťahom. Vo vchode je 8 bytov.
Bytový dom má štyri nadzemné podlažia. Na prízemí sú priestory pre obchod a služby, na ostatných podlažiach sú byty.

Pozemok
S vlastníctvom bytu je spojený spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 6075/272760, pozemok registra „C“ parc. č. 46 o výmere 1089 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Závadka nad Hronom. Na pozemku je sa nachádza stavba bytového domu súp. č. 628.
Pozemok sa nachádza v obytnej časti obce s počtom obyvateľov približne 2300. Je rovinatý, prístupný je po verejnej spevnenej komunikácii, napojenie je na všetky inžinierske siete.Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
3 izbový byt
Cena podľa znaleckého posudku:
12 000,00 €
Najnižšie podanie:
12 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
2 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1802161
Termín prvej obhliadky:
17.12.2018 - 12:00
Termín druhej obhliadky:
21.12.2018 - 12:00
Miesto konania dražby:
Malá banketka na l. poschodí, Hotel Ďumbier, Námestie gen. M.R.Štefánika 31, 977 01 Brezno, Banskobystrický kraj
Termín konania dražby:
02.01.2019 - 11:00
Katastrálna územie:
Obec: Závadka nad Hronom, Okres: Brezno, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu