3 izbový byt Môťová

Pripravujeme
3 izbový byt Môťová

Popis

Predmet dražby – byt č. 1, s.č. 2393, p.č. 1361/221-226, k.ú. Môťová sa nachádza na 1. posch. panelového bytového domu súp. č. 2393, parc. č. 1361/221-226, k. ú. Môťová na ul. M. Bela or. č. 3 vo Zvolene.

Bytový dom má 1 podzemné a 8 nadzemných podlaží. Na 1. PP sa nachádzajú pivničné kobky a spoločné priestory, na ostatných podlažiach sú byty. Bytový dom bol podľa údajov z predloženého potvrdenia odovzdaný do užívania v roku 1977. Dom má opravenú strechu, je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom, vymenené sú okná a vchodové dvere (realizované v roku 2007). Objekt je zabezpečený elektrickým čipom na vstupných dverách. Je napojený na všetky inžinierske siete. Založený je na základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú panelové plošné. Vodorovné konštrukcie sú železobetónové. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná v spoločných priestoroch sú plastové (2007). Vchodové dvere sú plastové so sklenenou výplňou (2007). Schody sú železobetónové. Objekt je opatrený bleskozvodom. Vonkajšia omietka je vyhotovená z materiálov na báze umelých látok na kontaktnom zatepľovacom systéme, vnútorné omietky sú vápenné hladké opatrené maľbou, sokel olejovým náterom. Povrchy podláh v spoločných priestoroch a nášľapnú vrstvu schodiskových stupňov tvorí keramická dlažba. V roku 2018 boli vymenené stúpacie rozvody. V roku 2017 bola vykonaná rekonštrukcia balkónov. Bytový dom je vybavený výťahmi (výťah rek. v roku 2018).

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 7702/793506.

Byt č. 1 sa nachádza v stredovej sekcií bytového domu súp. č. 2393, k.ú. Môťová, a pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, jedálenský kút, predsieň, kúpeľňa, WC a pivničná kobka. Keďže nebolo možné vykonať zameranie bytu, podlahová plocha bytu bola prevzatá z kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou príloh znaleckého posudku č. 100/2019.

Celková zistená podlahová plocha bytu č. 1 spolu so zistenou plochou pivničnej kobky je 77,02 m2. K bytu patrí balkón. Podlahová plocha balkóna sa do celkovej plochy bytu nezapočítava.

Vlastníkom bytu bola umožnená iba obhliadka predsiene, kuchyne a sociálnych zariadení. Obytné miestnosti obhliadnuté neboli, preto v prípade obytných miestností znalec pri stanovené VŠH vychádzal len z informácií poskytnutých vlastníkom bytu.
Povrch podlahy obytných miestnosti sú pokryté PVC a kobercami, v kuchyni, v chodbe a v hygienických zariadeniach tvorí nášľapnú vrstvu keramická dlažba.
Steny a stropy miestností sú upravené hladkými vápennocementovými omietkami, obklad steny keramickým obkladom je vyhotovený v kúpeľni, vo WC a v kuchyni v priestore kuchynskej linky.
Bytové jadro je murované, vybudované bolo v roku 2010. Kuchynská linka bola vymenená v roku 2010, je z materiálov na báze dreva, vybavená je kuchynským dresom, plynovým šporákom s el. rúrou. V kúpeľni je sprchovací kút a keramické umývadlo, pákové vodovodné batérie (2010). WC je s kombi splachovacou nádržkou.
Dvere sú pôvodné dyhované, osadené do oceľových zárubní. Vstupné dvere sú pôvodné, nie sú bezpečnostné. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom (2010).

Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením, elektroinštalácia v jadre bola vyhotovená v roku 2010. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú liatinové rebrové s meračmi spotreby tepla. V byte je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie, elektroinštalácie.

Byt je primerane udržiavaný, je po čiastočnej rekonštrukcii, v roku 2010 bola vykonaná rekonštrukcia bytového jadra, kuchyne, vymenené boli okná. Nachádza sa v okrese Zvolen, obec Zvolen, k.ú. Môťová na ul. M. Bela č. 3 na 1. p. v bytovom dome s.č. 2393, v lokalite zastavanej bežnými bytovými domami a objektmi občianskej vybavenosti. Bytový dom ako celok je dobre udržiavaný.

Objekt je napojený na elektrickú rozvodnú sieť, verejný vodovod, verejný plynovod, verejnú kanalizáciu. Orientácia obytných miestností k svetovým stranám je na severovýchod a juhozápad. Pozemok, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, je mierne svahovitý.
Prístup k objektu je z verejnej komunikácii, pred objektom je možnosť parkovania. Lokalitu je možné považovať za bežné sídlisko.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa pod spoločnými časťami domu a spoločnými zariadeniami domu rozumejú:
Spoločnými časťami domu – časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu – zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
POZEMKY
Pozemok, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 2393, je mierne svahovitý. Je evidovaný v katastri nehnuteľností pre okres Zvolen, obec Zvolen, k.ú. Môťová na liste vlastníctva č. 2205.

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7702/793506 (prislúchajúci k bytu č. 1 na 1. posch. panelového bytového domu so súp. č. 2393), na:
– parc.č.
1361/221 zastavané plochy a nádvoria o výmere 244 m2,
– parc.č. 1361/222 zastavané plochy a nádvoria o výmere 244 m2,
– parc.č. 1361/223 zastavané plochy a nádvoria o výmere 244 m2,
– parc.č. 1361/224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 244 m2,
– parc.č. 1361/225 zastavané plochy a nádvoria o výmere 244 m2,
– parc.č. 1361/226 zastavané plochy a nádvoria o výmere 244 m2

Predmetný pozemok je zastavaný bytovým domom s.č. 2393, umiestnený v obytnej zóne s dobrým dosahom na centrum mesta s možnosťou využitia MHD. V okolí sa nachádzajú bytové domy štandardného vyhotovenia, objekty obchodov a služieb obyvateľstvu. Na pozemku je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a rozvod el. energie.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
3 izbový byt
Cena podľa znaleckého posudku:
71 400,00 €
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Zvolen, Okres: Zvolen, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu