3 izbový byt Piešťany

Pripravujeme
3 izbový byt Piešťany

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že predmet dražby nebol k znaleckému zameraniu sprístupnený, bolo znalecký posudok vyhotovený v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách, t.j. z dostupných údajov.

Byt č. 5, súp. č. 66, parc. č. 3352, k.ú. Piešťany

Byt č. 5 sa nachádza na 2.p. v bytovom dome súp. č. 66, parc. č. 3352, na Lipovej ul. č. 29 v Piešťanoch.
Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivničná kobka. Vypočítaná podlahová plocha bytu (bez pivnice) je 52,22 m2. K bytu prislúcha aj pivnica o výmere 1,38 m2. Vzhľadom k tomu, že vlastníčka bytu neumožnila vykonať riadnu obhliadku a zameranie bytu znalcom, byt bol znalcom ohodnotený ako byt s bežným vybavením, bez zohľadnenia prípadného podštandardu alebo nadštandardu. Vykurovanie bytu je pravdepodobne diaľkové, vykurovacie telesá radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie a prípadne plynu. Stavebnotechnický stav bytu nebolo možné posúdiť.

Bytový dom má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Na 1.PP sa nachádzajú spoločné priestory a pivničné kobky, na ostatných podlažiach sú byty. Podľa potvrdenia správcu bol bytový dom daný do užívania v roku 1967. Konštrukcia domu je montovaná z prefabrikovaných plošných dielcov, založenie je na betónových plošných základoch. Schodisko je železobetónové dvojramenné. Vstup do vchodu je zabezpečený elektronickým vrátnikom, vstupné dvere sú hliníkové so sklenenou výplňou a schránkami. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná v spoločných priestoroch sú plastové. Vonkajšia omietka je vyhotovená z materiálov na báze umelých látok na kontaktnom zatepľovacom systéme. Objekt je opatrený bleskozvodom. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Základnú životnosť bytového domu stanovil znalec odborným odhadom na 90 rokov.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a na príslušenstve v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 5456/316499.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa pod spoločnými časťami domu a spoločnými zariadeniami domu rozumejú:
Spoločnými časťami domu – časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu – zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu – ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu.

Pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností pre okres Piešťany, obec Piešťany, k.ú. Piešťany na liste vlastníctva č. 9011 ako parc. č. 3352 o výmere 1107 m2. Predmetom dražby je jeho spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k bytu o veľkosti 5456/316499. Pozemok je rovinatý, zastavaný bytovým domom s.č. 66. Pozemok je umiestnený v obytnej zóne mesta s dobrým dosahom na centrum mesta. V okolí sa nachádzajú bytové domy štandardného vyhotovenia a objekty občianskej vybavenosti. Na pozemku je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a rozvod el. energie.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
3 izbový byt
Cena podľa znaleckého posudku:
101 000,00 €
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Piešťany, Okres: Piešťany, Kraj: Trnavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu