Rodinná vila Nová Lesná

Pripravujeme
Rodinná vila Nová Lesná

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí vedených Okresným úradom Poprad, okres Poprad, obec NOVÁ LESNÁ, katastrálne územie Nová Lesná, evidovaných na liste vlastníctva č. 323 ako:

parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:
1305/8 Orná pôda 724
1329/2 Zastavané plochy a nádvoria 2296
1329/4 Záhrady 2419
1329/6 Záhrady 529
1332/3 Trvalé trávne porasty 839

stavba:
Súp. č. Na parc.č. Druh a popis stavby:

377 1329/2 10 – rodinný dom

vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva,

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK9011000000002941022200
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Nová Lesná, Okres: Poprad, Kraj: Prešovský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu