Rodinný dom Bátovce

18 150
Rodinný dom Bátovce

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).


>Rodinný dom s. č. 22, na p. č. 15, okres Levice, obec BÁTOVCE, k. ú. Bátovce, na LV č. 557

Podľa údajov z potvrdenia vydaného Obcou Bátovce dňa 19.05.2008 bola pôvodná stavba rodinného domu postavená približne v rokoch 1870 – 1880 a prístavba v rokoch 1933 – 1937. Rodinný dom je napojený na NN elektrický rozvod a rozvody plynu. V roku 2002 bola realizovaná kompletná rekonštrukcia interiéru s novými podlahami elektrickými rozvodmi, s rozvodmi ÚK, vybavenie kuchyne, kúpeľne, obklady a omietky stien.

Dispozičné riešenie:
Pivnica sa nachádza v pristavenej časti rodinného domu, pozostáva z jednej skladovej miestnosti. Prvé nadzemné podlažie pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, záchodu a kúpeľne.

Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov – dvere – rámové s výplňou. Podlahy – dlažby a podlahy ostatných miestností – cementový poter, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie (bez rozvádzačov) – svetelná.

1. Nadzemné podlažie
Základy sú kamenné, bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie – kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie – tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha – krovy – väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove – pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; – vane; – kuchyne min. pri sporáku a drere (ak je drez na stene). Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností – xylolit, palubovky, dosky. Vybavenie kuchýň – sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); – drezové umývadlo nerezové alebo plastové; kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní – vaňa liatinová; – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; záchod – splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie – kozub – s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody – z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná, motorická; elektrický rozvádzač – s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu – rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Stodola, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Predmetom dražby je aj stavba stodoly s využitím ako sklad náradia postavená pri stavbe rodinného domu na parc. č. 15 so spoločnou krovnou konštrukciou. Vek stavby určil znalec odhadom na základe typu a kvality vyhotovenia predmetnej stavby a spája ho s rokom 1935. Základy betónové resp. kamenné bez podmúrovky. Zvislé konštrukcie – tehlové, stĺpy z pálených tehál 45 cm. Stropy nie sú. Krov je pultový. Krytina strechy na krove je škridla ťahaná drážková a bulharská. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava – vápenná hladká omietka. Vnútorná úprava povrchov vápenné hladké omietky. Dvere – dyhované bez skla – iba preglejka. Podlaha je betónová hrubá. Elektroinštalácia 220 V. Základnú životnosť stanovil znalec odhadom na 110 rokov.


Plotové vráta, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Predmetom dražby sú aj plotové vráta umožňujúce vstup na pozemok. Plotové vráta sú drevenej konštrukcie stolársky spracované. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku boli vráta osadené v roku 2012. Vzhľadom na použité materiály stanovil znalec základnú životnosť na 40 rokov.

Prípojka vody, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z plastových rúr. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bola prípojka vybudovaná v roku 2012. Vzhľadom na použité materiály stanovil znalec základnú životnosť na 50 rokov.

Vodomerná šachta, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom včítane vodomernej súpravy. Vek vonkajšej úpravy odvodil znalec od veku prípojky vody, na rok 2012. Vzhľadom na použité materiály stanovil znalec základnú životnosť na 50 rokov.


Prípojka NN, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť zemnou prípojkou NN. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bola prípojka vybudovaná v roku 2008. Vzhľadom na použité materiály stanovil znalec základnú životnosť na 50 rokov.

Prípojka plynu, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>RD je napojený na verejný plynovod prípojkou z oceľových rúr. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bola prípojka vybudovaná v roku 2002. Vzhľadom na použité materiály stanovil znalec základnú životnosť na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>RD je napojený na verejnú kanalizáciu. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bola prípojka vybudovaná v roku 2002. Vzhľadom na použité materiály stanovil znalec základnú životnosť na 50 rokov.

Spevnené plochy 1, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Spevnené plochy zo zámkovej dlažby tvoria chodníky v dvorovej časti pozemku. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku boli spevnené plochy vybudované v roku 1985, základnú životnosť stanovil znalec na 30 rokov.

Spevnené plochy 2, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Spevnené plochy zo zámkovej dlažby tvoria chodníky v dvorovej časti pozemku. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku boli spevnené plochy vybudované v roku 2002, základnú životnosť stanovil znalec na 40 rokov.

Vonkajšie schody 1, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Vonkajšie schody zabezpečujú prístup do rodinného domu. Schody sú betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby. Vybudované bolo v roku 2002, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Vonkajšie schody 2, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Vonkajšie schody zabezpečujú prístup do pivnice rodinného domu. Schody sú betónové. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku boli vybudované v roku 2002, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Oporné múry, parc. č. 15, k. ú. Bátovce

>Predmetom dražby sú aj betónové oporné múry s osadením u vonkajšieho schodišťa umožňujúceho vstup do suterénu RD s vypočítanou kubatúrou 0,42 m3.o.p. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bola vonkajšia úprava vybudovaná v roku 2002.

Analýza polohy nehnuteľností:
Bátovce sa nachádzajú v severovýchodnej časti okresu Levice, vo vzdialenosti 15 km od okresného mesta a 21 km severovýchodne je Banská Štiavnica. Ich nadmorská výška je v strede obce 235 m n.m., v chotári od 215 do 570 m n.m.. Obec leží v centre Bátovskej kotliny na sútoku potokov Sikenica a Jabloňovka. Obec má cca 1100 obyvateľov. V obci je vybudovaný rozvod vody, plynu, kanalizácie a elektriky. V obci sa nachádza obecný úrad, pošta, základné obchody a služby obyvateľstvu, základná škola spojená s materskou školou, kostol. Doprava v okolí nehnuteľnosti je zabezpečená autobusom. Prírodná lokalita sa nachádza vo vzdialenosti do 1000 m od nehnuteľnosti. V okolí nehnuteľnosti je nízka hustota obyvateľstva. Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Levice je podľa štatistických údajov ÚPSVaR do 5%.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
24 200,00 €
Najnižšie podanie:
18 150,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1612211
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Bátovce, Okres: Levice, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu