Rodinný dom Čadca

Pripravujeme
Rodinný dom Čadca

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí
vedených Okresným úradom Čadca, okres Čadca, obec ČADCA, katastrálne územie Čadca, evidovaných na liste vlastníctva č. 13887 ako:

Stavby:
Súp. č. na parc.č. Druh a popis stavby:

1169 8585/2 10 – Dom čs.1169

a

vedených Okresným úradom Čadca, okres Čadca, obec ČADCA, katastrálne územie Čadca, evidovaných na liste vlastníctva č. 11414 ako:

>PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:

8585/1 trvalý trávny porast 429

>8585/2 zastavaná plocha a nádvorie 120


vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, ďalej spolu len „predmet dražby“.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Čadca, Okres: Čadca, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu