Rodinný dom, Čadca

59 900
Rodinný dom, Čadca

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Rodinný dom, s.č. 2499, p.č. 9110, k.ú. Čadca

Rodinný dom súp. č. 2499 je postavený pozemku parc. č. 9110 v k.ú. Čadca, obec Čadca, okres Čadca.
Podľa predloženého rozhodnutia bol rodinný dom daný do užívania v roku 1974. Objekt je osadený na rovinatom pozemku, je trojpodlažný, je obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Zastrešenie je valbovou strechou. Konštrukčný systém stavby je murovaný. Dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, plynu, vody. Odkanalizovanie je do žumpy.

Dispozičné riešenie:
Stavba je postavená ako dvojbytový rodinný dom s dispozičným predelením cez spoločné schodisko. Má tri nadzemné podlažia. Dispozícia l.NP pozostáva z 3 pivníc, garáže pre osobné autá, práčovne, chodby a schodiskového priestoru. Na 2.NP sa nachádzajú obytné miestnosti, kuchyňa a kúpeľňa. Na 3.NP sa nachádzajú obytné miestnosti, kuchyňa a kúpeľňa, kúpeľňa spojením špajze a pôvodnej kúpeľne.

Stavebnotechnické riešenie:
Stavba je založená na základových pásoch, podlaha l.NP sa nachádza tesne nad úrovňou okolitého terénu. Zvislé nosné konštrukcie sú z pórobetónových tvárnic hr. 300 a 400 mm, deliace konštrukcie sú tehlové hr.100- 150 mm. Stropy sú monolitické železobetónové s rovnými podhľadmi strecha je drevený krov, valbová pokrytá pozinkovaným plechom. Schodisko prebiehajúce cez všetky podlažia je železobetónové, prevažne s povrchom z PVC. Vnútorné omietky sú vápennocementové. Na 1. NP sú omietnuté iba niektoré miestnosti, v časti pivnice omietka vyhotovená nie je. Keramické obklady stien sú vyhotovené okolo kuchynskej linky. V práčovni na l.NP a okolo vane na 2.NP je urobený keramický obklad. Podlahy obytných miestností na 1. a 2. NP sú prevažne drevené, v kúpeľni a na chodbe je keramická dlažba. Na 3.NP sú podlahy po čiastočnej rekonštrukcii, na pôvodné podlahy boli položené povlaky z PVC a laminátová podlaha. Vonkajšia povrchová úprava fasády je brizolitová. Okná v dome sú po čiastočnej rekonštrukcii, sú plastové s izolačným dvoj sklom, dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Dom má plynové vykurovanie, plynový kotol, vykurovacie telesá sú radiátory. Kanalizačné stupačky sú z plastových rúr, do vlastnej žumpy. Na 3.NP sú rozvody po rekonštrukcii. V kúpeľni na 3.NP nie je umývadlo ani armatúra. V kuchyniach sú kuchynské linky na báze dreva, na 2.NP je sporák plynový s elektrickou rúrou. Batérie sú pákové. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi.
Základnú životnosť stanovil znalec na 100 rokov
.


>Garáž, p.č. 9111, k.ú. Čadca
Objekt garáže postavený na parc. č. 9111 je prízemná stavba s betónovými základmi, celá vrchná stavba je drevená. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové s jednostranným opláštením, ktoré tvoria drevotrieskové dosky. Strecha je sedlová hambálková, krytina z asfaltovej lepenky. Garáž má osadené dvojkrídlové vráta, na presvetlenie priestoru slúži jedno okno. Podlaha je betónová mazanina. Stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľnosti.

Hospodárska budova, parc. č. 9110, k.ú. Čadca
Vedľajšia stavba hospodárskej budovy sa nachádza na parc. č. 9110. Ide o celodrevenú stavbu jednoduchej konštrukcie, v minulosti slúžila na chov hydiny. Stavba má obdĺžnikový pôdorysný tvar, zastrešená je pultovou strechou. Zvislé konštrukcie sú drevené stĺpikové s jednostranným doskovým opláštení, vonkajší povrch dosiek je impregnovaný. Krov strechy je drevený pultový, pokrytý lepenkou. Podklad je zhotovený z drevených podvalov. Užíva sa od r.1976. Životnosť stanovujem na 50 rokov.

Oplotenie na parc. č. 9111
Oplotenie je situované na parc. č. 9111. Jedná sa o plot z rámového pletiva s betónovým prahom medzi stĺpikmi. V oplotení sú osadené plotové vráta a vrátka. Oplotenie bolo vybudované v roku 2005. Základnú životnosť stanovil znalec na 30 rokov.

Oplotenie na parc. č. 9110, 9111
Oplotenie je situované na parc. č. 9110 a 9111. Jedná sa o plot z rámového pletiva s betónovým prahom medzi stĺpikmi. V oplotení sú osadené plotové vráta a vrátka. Oplotenie bolo vybudované v roku 1974. Základnú životnosť stanovil znalec na 45 rokov.

Studňa
Rodinný dom je zásobovaný vodou z vŕtanej studne, ktorá je opatrená elektrickým čerpadlom. Životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Vek odvodil od veku hlavnej stavby.

Prípojka vody
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z oceľových rúr. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov, vek stavebného objektu odvodil od veku hlavnej stavby.

Prípojka kanalizácie
Prípojka kanalizácie DN 125 mm, začiatok užívania 1974.

Prípojka NN
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Prípojka plynu
Plynová prípojka je vyhotovená z oceľového potrubia. Prípojka bola vybudovaná v roku 2000, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Spevnené plochy
Prístupový chodník do rodinného domu a spevnené plochy sú vyhotovené z monolitického betónu. Vbudované boli v roku 1980. Základnú životnosť stanovil znalec na 40 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Vonkajšie schody – začiatok úžívania 1974.

Žumpa – betónová monolitická žumpa s oceľovým poklopom vybudovaná v roku 1974

Predmet dražby tvoria aj: pozemok
parc. č. 9110 o výmere 461 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria a pozemok parc. č. 9111 o výmere 254 m2 vedený ako záhrady v k. ú. Čadca. Pozemky sú rovinaté, napojenie je na miestne rozvody vody, elektrickej energie a plynu, prístup k pozemkom je po miestnej komunikácií. V m.č. Podzávoz nie je možnosť napojenia na kanalizáciu. Doprava je zabezpečená autobusovou dopravou a vlakovou dopravou. Centrum mesta sa nachádza vo vzdialenosti cca 2 km.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
79 800,00 €
Najnižšie podanie:
59 900,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Čadca, Okres: Čadca, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu