Rodinný dom Dolný Hričov

177 000
Rodinný dom Dolný Hričov

Popis

Rodinný dom, s.č. 322, p.č. 895/2, k.ú. Dolný Hričov

Rodinný dom súp. č. 322 je postavený na pozemku parc. č. 895/2 v k.ú. Dolný Hričov, obec Dolný Hričov, okres Žilina. Podľa kolaudačného rozhodnutia o povolení užívania stavby „rodinný dom l. byt. j., žumpa a oplotenie“, č. 99/04817/OÚ-OŽP, ktoré vydal odbor životného prostredia Okresného úradu Žilina dňa 24.11.1999, bol rodinný dom daný do užívania v roku 1999. Dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu, plynovodu, telefónu a na vlastnú žumpu.

Objekt je trojpodlažný, 1.nadzemné podlažie stavby má dve výškové úrovne, nižšia časť je osadená cca 700mm pod úroveň okolitého terénu, vyššia časť cca 300mm nad úroveň okolitého terénu. 2. nadzemné podlažie a 1.podkrovné podlažie sú ustupujúce podlažia. Výška skosenia stropu 1.podkrovného podlažia je cca 1150mm. Strecha domu je šikmá sedlová s mierne asymetrickými strešnými rovinami. Na východnej strane domu je strecha vyložená nad terasou, po ostatnom obvode stavby je vyložená od 40 cm do 100 cm. Konštrukčný systém stavby je zmiešaný murovaný.

Dispozičné riešenie:
1. NP na kóte – 0,7 m pozostáva z garáže pre osobný automobil so schodiskom a podschodiskovým priestorom, kotolne, práčovne, skladu,
1. NP na kóte + 0,30 m pozostáva zo zádveria, chodby so schodiskom, izby, kuchyne so špajzou, WC,
1. NP na kóte + 1,60 m pozostáva z chodby so schodiskom, dvoch izieb, kúpeľne s WC,
1. podkrovné podlažie na kóte + 2,90 m pozostáva z chodby so schodiskovým priestorom, troch izieb, kúpeľne s WC, schodiska do povalového priestoru.

Hlavné miestnosti predmetnej stavby sú orientované na východ a západ.

Stavebnotechnické riešenie:
Objekt je založený na základových pásoch z monolitického betónu s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka vyššie položenej časti 1. nadzemného podlažia z opracovaného kameňa výšky cca 30 cm. Zvislé nosné konštrukcie z tehloblokov, skladobná hrúbka obvodového muriva je 40 cm. Deliace konštrukcie sú z pálených priečkoviek. Vnútorné omietky sú vápenné štukové s opatrené maľbou, v komunikačných priestoroch s výnimkou najnižšie položeného podlažia je obklad soklov z masívu, v hygienických priestoroch obklady stropov z ozdobných polystyrénových štvorcov. Stropné konštrukcie sú monolitické oceľobetónové s rovným podhľadom. Stropy nad krajnou izbou v 1. podkrovnom podlaží tvorí tepelná izolácia hrúbky 20 cm na obklade z dreveného latovania. Krov je drevený väznicový, v povalovej časti so stojatou stolicou. Krytina strechy na krove je hliníkový falcovaný plech. Klampiarske konštrukcie strešné prieniky, strešné žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie parapetov a markízy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové. Obklad soklov, nároží a vstupu je z umelého kameňa, v priestore terasy z dreveného latovania. Schody na kótu -0,70 m sú kovové schodnicové, stupne vo forme dosiek z tvrdého dreva. Schody z kóty + 0,30 m do podkrovia sú monolitické oceľobetónové, obklad stupňov z tvrdého dreva, povrch stupňov do povalového priestoru cementový poter. Dvere vnútorné na kóte – 0,70m sú hladké plné do kovových zárubní. Dvere vnútorné na kóte +0,30m a ostatných podlažiach sú rámové do kovových zárubní. Vstupné dvere sú z mäkkého masívu so zasklením. Okná drevené dvojité, v hygienických priestoroch a špajze drevené zdvojené, v krajnej podkrovnej izbe drevené zdvojené a drevené strešné. Podlahy na kóte -0,70m tvorí terazzová dlažba. Podlahy na kóte +0,30m a ostaných podlažiach sú mozaikové parkety, z nepodstatnej časti plávajúce laminované, v hygienických priestoroch a zádverí z keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné na všetkých podlažiach, vyhrievacie telesá článkované liatinové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná, na 1. nadzemnom podlaží aj motorická, elektromer je umiestnený na fasáde domu pri hlavnom vstupe. Rozvod studenej a teplej úžitkovej vody je z pozinkovaného potrubia, vodomer je v kotolni. Rozvod svietiplynu z oceľového potrubia do kotolne a kuchyne, plynomer v uličnom oplotení. Vráta do garáže sú otváravé z borovicového masívu. Kanalizačné stúpačky z plastu do ležatého rozvodu. Zdroj teplej úžitkovej vody elektrický zásobníkový ohrievač o objeme 150 l. Zdroj vykurovania je stacionárny plynový kotol typ Destila. Vybavenie kuchyne – plynový sporák, nerezové drezové umývadlo s odkvapávačom, kuchynská linka z materiálov na báze dreva priemernej dĺžky 5,70m, reliéfová úprava dvierok. Zariaďovacie predmety na kóte -0,70m oceľová smaltovaná vaňa na vysokej podmurovke, keramické umývadlo s nohou, na 2.nadzemnom podlaží plastová vaňa na podmurovke, keramické umývadlo s nohou. Zariaďovacie predmety na 1.podkrovnom podlaží murovaný sprchový kút, splachovací záchod „combi“, keramické umývadlo s nohou. Vodovodné batérie na každom podlaží sú pákové nerezové. Na kóte +0,30m je splachovací záchod „combi“, keramické umývadlo s nohou. V práčovni na kóte -0,70m je keramický obklad na celej ploche stien a čela vane. Na kóte +0,30m v kuchyni oproti kuchynskej linke je keramický obklad s motívmi, vo WC je keramický obklad na celej ploche stien V obývacej izbe je obklad zo šamotových tehál v priestore krbu. Na 2.nadzemnom podlaží v kúpeľni je keramický obklad na celej ploche stien a čela vane. Na 1. podkrovnom podlaží v kúpeľni je keramický obklad na celej ploche stien vrátane sprchového kúta. Na 1.podkrovnom podlaží v krajnej izbe obklad skosenej steny z dreveného latovania. Na kóte +0,30m v obývacej izbe je krb s otvoreným ohniskom. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vo vzťahu k technickému riešeniu, materiálu zvislých nosných konštrukcií a údržbe určil znalec základnú životnosť stavby na 100 rokov.

Uličný plot
Oplotenie od ulice je vedené po západnej uličnej hranici pozemku parc.č. 895/2. Základy sú betónové monolitické pásy. Výplň polí medzi stĺpmi je z ozdobne spracovaných kovových profilov výšky 1,8 m. Výplň je ukotvená do murovaných stĺpov obložených obkladom z umelého kameňa. V oplotení sú osadené dvoje plotové vráta a jedny plotové vrátka z ozdobne tvarovaných kovových profilov. Podľa informácie od vlastníka bol plot vybudovaný v roku 2005. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Oplotenie záhrady
Oplotenie záhrady je vedené po severnej, južnej a východnej hranici pozemkov 891, 895/3. Základy sú betónové monolitické pätky. Výplň oplotenia je zo strojového pletiva výšky 160cm na kovové stĺpiky. Pletivo je medzi pätkami chránené prahmi z povrchovo upraveného plechu. Podľa informácie od vlastníka bol plot vybudovaný približne v roku 2005. Oplotenie je v dobrom stavebnotechnickom stave, základnú životnosť stanovil znalec na 35 rokov.

Studňa
Vŕtaná studňa je umiestnená na pozemku pare. č.895/1. Hĺbka 16m. Vŕtaná studňa je vyhotovená z oceľovej výpažnice DN 160 mm, voda zo studne je čerpaná elektrickým čerpadlom. Životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Vek odvodený od veku hlavnej stavby.

Prípojka vody
Vodovodná prípojka je vedená z verejného vodovodu na Mládežníckej ulici do kotolne v dome. Vodovodná prípojka je vyhotovená z PVC potrubia DN 32mm. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov, vek stavebného objektu odvodený od veku hlavnej stavby.

Vodomerná šachta
Vodomerná šachta je umiestnená pri vŕtanej studni. Je vyhotovená z betónu, opatrená oceľovým poklopom a rebríkom. Základnú životnosť stavebného objektu stanovil znalec na 50 rokov, vek je odvodený od hlavnej stavby.

Prípojka kanalizácie
Kanalizačná prípojka je vedená z domu do verejnej kanalizácie na Mládežníckej ulici. Kanalizačná prípojka je vyhotovená z PVC potrubia DN 150mm. Základnú životnosť stavebného objektu stanovil znalec na 50 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Žumpa
Žumpa je umiestnená pri uličnom oplotení. Vyhotovená je z vodostavebného betónu, je opatrená oceľovým poklopom. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Prípojka NN
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Elektrická prípojka je vedená zo stĺpa verejného rozvodu do elektrorozvodnej skrine pri vstupe do domu. Elektrická prípojka je vyhotovená zo vzdušného kábla CYKY 4*25mm2. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Prípojka plynu
Plynová prípojka je vedená z plynomernej skrinky, umiestnenej v uličnom oplotení, do kotolne domu. Plynová prípojka je vyhotovená z oceľového potrubia. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Prístupový chodník
Prístupový chodník je vedený od plotových vrátok pozdĺž južnej strany domu. Prístupový chodník je vyhotovený z protišmykovej dlažby kladenej na podkladový betón. Stavebnotechnický stav chodníka je primeraný veku, niektoré dlaždice sú poškodené. Základnú životnosť stanovil znalec na 25 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Chodníky zo zámkovej dlažby
Zámková dlažba je vyhotovená od plotových vrát smerom ku garáži a od krajných plotových vrát pozdĺž prístupového chodníka. Zámková dlažba je vyhotovená z betónovej zámkovej dlažby kladenej do malty na podkladový betón. Základnú životnosť stanovil znalec na 25 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Oporné múry
Oporné múry sú vyhotovené po stranách vjazdu do garáže. Oporné mury sú vyhotovené z monolitického železobetónu obloženého kameňom. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Altánok
Terasa je postavená na rozhraní pozemkov parc.č. 895/2, 895/1, je umiestnená pri juhovýchodnom nároží domu. Terasa je vyvýšená nad úroveň okolitého terénu cca 30cm, prístup na terasu je vedený z obývacej izby domu resp. priamo z dvora. Terasa je vyhotovená zo železobetónu, povrch je opatrený zámkovou dlažbou. Terasa je prekrytá vyloženou časťou strechy, ktorá je podopretá dvoma kovovými stĺpmi. Pre ohodnotenie podľa metodiky ÚSI Žilina použil znalec „altánok“. Základnú životnosť stanovil na 30 rokov, vek je odvodený od veku hlavnej stavby.

Analýza polohy nehnuteľností:
…nehnuteľnosti sú situované na severnom okraji stavebného územia obce Dolný Hričov. Obec Dolný Hričov leží v Bytčianskej kotline na terasovitých náplavoch Váhu. Do jej katastrálneho územia zasahuje chránená krajinná oblasť – Súľovské skaly. Obec má vybudované všetky inžinierske siete, je plynofikovaná, s obecným vodovodom a kanalizáciou. Má zdravotné stredisko, zubného lekára. V obci je základná škola, materská škola, základné obchody a služby obyvateľstvu. Na športové kultúrne vyžitie slúži športový areál a kultúrny dom. V obci sa nachádza medzinárodné letisko Žilina – Hričov, kde sa konajú rôzne podujatia v oblasti motoristického i leteckého športu. Obec Dolný Hričov má približne 1600 obyvateľov. V okrese Žilina je podľa ÚPSVaR evidovaná miera nezamestnanosti do 5%.
Rodinný dom je umiestnený na úzkej obecnej komunikácii (ulica Mládeže), vedenej súbežne so štátnou cestou 1. triedy na trase Žilina – Bytča, cca 1 km od hlavnej zástavby obce. Pozdĺž priľahlej obecnej komunikácie je vybudovaná obojstranná zástavba samostatne stojacich rodinných domov. Priestor medzi zástavbou a štátnou cestou pozostáva zo záhrad rodinných domov. Prístup k hodnotenému rodinnému domu je obecnej asfaltovanej komunikácie, ktorá sa vo vzdialenosti cca 300m napája na štátnu cestu. Centrum obce je vzdialené cca 1,5 km. Hodnotená stavba vrátane príslušenstva je v stavebnotechnickom stave, ktorý vyžaduje vykonanie údržbových prác, opráv. V okolí stavby je priemerná hustota obyvateľstva. Nehnuteľnosť je postavená na rovinatom pozemku. V telese priľahlej obecnej komunikácie sú vedené verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu, plynovodu a telefónu. V obci sú zastávky prímestskej autobusovej dopravy vo vzdialenosti cca 2 km od RD a zastávka železničnej dopravy vo vzdialenosti cca 600 m.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
177 000,00 €
Najnižšie podanie:
177 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Dolný Hričov, Okres: Žilina, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu