Rodinný dom Fiľakovo

Pripravujeme
Rodinný dom Fiľakovo

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí vedený Okresným úradom Lučenec, okres Lučenec, obec FIĽAKOVO, katastrálne územie Fiľakovo, evidovaný na liste vlastníctva č. 4139 ako:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:

3472/40 Zastavaná plocha a nádvorie 1444
3472/44 Záhrada 50
3472/45 Zastavaná plocha a nádvorie 59
3472/46 Zastavaná plocha a nádvorie 193
3472/48 Záhrada 13
3472/49 Zastavaná plocha a nádvorie 15

>
Stavby:
Súp. č. na parc.č. Druh a popis stavby:
2002 3472/46 10 – Rodinný dom


vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, ďalej len „predmet dražby“.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Fiľakovo, Okres: Lučenec, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu