Rodinný dom Kaloša

12 000
Rodinný dom Kaloša

Popis

Rodinný dom súp. č. 136 je postavený pozemku parc. č. 294 v k. ú. Kaloša, obec Kaloša, okres Rimavská Sobota.
Doklady o veku stavby sa nezachovali. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku je pôvodná stavba rodinného domu z roku 1960, prístavba bola postavená v roku 1982, čo zodpovedá stavebnotechnickému riešeniu hodnotenej stavby.
Obhliadka rodinného domu nebola umožnená zo strany vlastníka nehnuteľností, preto údaje o jeho vybavení prevzal znalec z predloženého znaleckého posudku.


>Dispozičné riešenie:
Na prízemí sa nachádza chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora, 3x izba. V prístavbe sa nachádza kotolňa.

Konštrukčné riešenie:
Osadenie do terénu – základy betónové pásové so zvislou a vodorovnou izoláciou. Murivo v I.NP murivo murované z tehál na maltu vápennocementovú hr. do 40cm. Strop v I.NP drevený s rovným podhľadom. Strecha prevláda sedlová s krytinou azbestocementových šablón na drevenom latovaní. Klampiarske konštrukcie neúplné z pozinkovaného plechu. Deliace konštrukcie murované z tehál na maltu vápennocementovú. Vnútorná úprava omietok – vápenné štukové. Vonkajšie omietky zo škrabaného brizolitu. Kúpeľňa je vybavená oceľovou vaňou so sprchovacou batériou, keramickým umývadlom s batériou, keramickou kombi WC misou. Dvere interiérové presklené a plné v oceľovej zárubni, vonkajšie drevené v drevenej zárubni. Okná prevládajú drevené dvojité. Podlahy v I.NP prevládajú z drevenej palubovky, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Vykurovanie v rodinnom dome centrálne z kotla na tuhé palivo. Príprava TV z elektrického zásobníka umiestneného v miestnosti kúpeľni.
Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickými ističmi. Odkanalizovanie z kameninového potrubia do žumpy. Ostatné prvky nehnuteľnosti sú uvedené v tabuľke rozpočtových ukazovateľov. Na dome je potrebné realizovať stavebné úpravy. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov.

3-izbový RD:
1. NP – 110,86m2
1. NP – 17,03m2 (prístavba r.1982)
Spolu 1. NP – 127,89 m2
Garáž parc. č. 294, k.ú. Kaloša

>Objekt garáže sa nachádza na parc. č. 294, k.ú. Kaloša. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bol objekt postavený v roku 1965, čo zodpovedá stavebnotechnickému riešeniu hodnotenej stavby.
Objekt pozostáva z jednej miestnosti.
Technické riešenie: Osadenie do terénu – základy betónové pásové bez izolácie. Nosnou konštrukciou je murivo z tehál na maltu vápennocementovú hr. do 300 mm. Strecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu na latách. Vráta drevené dvojkrídlové. Podlahy z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickými ističmi.
Objekt je v stavebnotechnickom stave primeranom veku, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 70 rokov.

PRÍSLUŠENSTVO
Letná kuchyňa, parc. č. 294, k.ú. Kaloša

>Objekt letnej kuchyne postavený na parc. č. 294, k. ú. Kaloša. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bol objekt postavený v roku 1965, čo zodpovedá jeho stavebnotechnickému.
Dispozičné riešenie: V suteréne sa nachádza pivnica a sklad. Na prízemí: kuchyňa, chodba a komora.
Technické riešenie: Osadenie do terénu – základy betónové pásové bez izolácie. Nosné steny v I.PP z monolitického betónu, murivo v I.NP murované z plných tehál hr. do 30cm. Strop v I.PP železobetónový monolitický, v I.NP drevený trámčekový bez podhľadu. Krov sedlový s krytinou s azbestocementových šablón na latách. Klampiarske konštrukcie neúplné z pozinkovaného plechu. Vnútorná úprava omietok – vápenné hladké. Vonkajšie omietky z nahadzovaného brizolitu. Dvere drevené zvlakové. Okná drevené dvojité. Podlahy hrubé betónové. Elektroinštalácia je svetelná. Objekt je v dobrom technickom stave, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 70 rokov.

Letná kuchyňa:
1. PP – 33,73m2
1. NP – 33,73m2

>

Hospodárska budova, parc. č. 294, k.ú. Kaloša

>Hospodárska budova sa nachádza na parc. č. 294, k.ú. Kaloša. Stavba pozostáva z jednej miestnosti. Zastavaná plocha: 10,64m2
Technické riešenie: Osadenie do terénu – základy betónové pásové bez izolácie. Murivo v I.NP murované z plných tehál hr. do 30cm. Strop v I.NP drevený trámčekový bez podhľadu. Krov pultový s pálenou krytinou na latách. Klampiarske konštrukcie neúplné z pozinkovaného plechu. Vnútorná úprava omietok – vápenné hladké. Vonkajšie omietky z nahadzovaného brizolitu. Dvere drevené zvlakové. Okná drevené jednoduché. Podlahy hrubé betónové. Objekt je v dobrom technickom stave, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 70 rokov.

Maštaľ I, parc. č. 294, k.ú. Kaloša

>Maštaľ je postavená na pozemku parc. č. 294, k.ú. Kaloša. Jedná sa o prízemný objekt pozostávajúci z jednej miestnosti. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bol objekt postavený v roku 1982, čo zodpovedá stavebnotechnickému riešeniu objektu. Maštaľ 1 zastavaná plocha: 24,25m2
Technické riešenie: Osadenie do terénu – základy betónové pásové bez izolácie. Murivo murované z tehál hr. do 30cm. Strop drevený trámčekový bez podhľadu. Krov hambálkový s krytinou z azbestocementových vlnitých dosák na latách. Vráta drevené zvlakové. Podlahy hladké betónové. Elektroinštalácia je svetelná. Objekt nie je omietnutý, údržba zanedbaná, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 45 rokov.

Maštaľ II, parc. č. 293, k.ú. Kaloša
Maštaľ je postavená na pozemku parc. č. 293, k.ú. Kaloša. Jedná sa o prízemný objekt pozostávajúci z dvoch miestností. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bol objekt postavený v roku 1982, čo zodpovedá stavebnotechnickému riešeniu objektu. Maštaľ 2 zastavaná plocha: 83,73 m2.

>Technické riešenie: Osadenie do terénu – základy betónové pásové bez izolácie. Murivo v I.NP murivo murované z plných tehál hr. do 30cm. Strop v I.NP drevený trámčekový bez podhľadu. Krov hambálkový s kombináciou pultového s krytinou z vlnitých dosák na latách. Vnútorná úprava omietok – vápenné hrubé. Vonkajšie omietky vápenné hrubé. Dvere a vráta drevené zvlakové. Okná drevené jednoduché. Podlahy hrubé betónové. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Plot, parc. č. 294, 295, k.ú. Kaloša

>Uličné oplotenie je založené na betónovom základe s betónovou podmurovkou, výplň plota je z oceľových profilov. V oplotení sú osadené vráta a vrátka a vrátka z oceľových profilov v ráme.
Dĺžka plotu: 20 m, Pohľadová plocha výplne: 22,00 m2.

Studňa, parc. č. 295, k.ú. Kaloša
Kopaná studňa má hĺbku 6 m, priemer 1000 mm, opatrená je betónovými skružami.
Prípojka vody, parc. č. 295, k. ú. Kaloša

>Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná približne v roku 1982. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov. Počet merných jednotiek: 17,80 bm.

Vodomerná šachta, parc. č. 295, k. ú. Kaloša

>Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu včítane vybavenia. Vybudovaná bola v roku 1982. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Počet merných jednotiek: 1,44 m3 OP

Prípojka kanalizácie, parc. č. 293, k. ú. Kaloša

Prípojka splaškovej kanalizácie vedie od rodinného domu do žumpy. Vyhotovená z kameninového potrubia DN 150 mm. Prípojka bola vybudovaná v roku 1982, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

>Položka: Prípojka kanalizácie DN 150 mm, Počet merných jednotiek: 12 bm

Žumpa, parc. č. 293, k. ú. Kaloša
Jedná sa o izolovanú betónovú žumpu. Vybudovaná bola v roku 1982. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov. Počet merných jednotiek: 10 m3 OP

Prípojka plynu, parc. č. 293, k. ú. Kaloša

>Jedná sa o prípojku plynu z oceľových rúr vybudovanú v roku 1982. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov. Bod: Prípojka plynu DN 25 mm, Počet merných jednotiek: 21,2 bm.

Prípojka NN, parc. č. 293, k. ú. Kaloša
Prípojka NN vzdušná káblová na 220/360 V, od verejnej siete k rodinnému domu. Prípojka bola vybudovaná v roku 1982, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov. Položka: Prípojka kanalizácie DN 150 mm, Počet merných jednotiek: 12 bm.

STAVBY – POLOHOVEÁ DIFERENCIÁCIA

>Analýza polohy nehnuteľností:
R
odinný dom s.č.136 s príslušenstvom sa nachádza v k.ú. Kaloša v zastavanom území, na okraji obce. Obec Kaloša má približne 800 obyvateľov, nachádza sa v okrese Rimavská Sobota. Občiansku vybavenosť tvoria základné obchody a služby obyvateľstvu (Obecný úrad, kostol, obchod s potravinami, pohostinstvo, pošta, základná a materská škola).
Rodinný dom je postavený na rovinatom pozemku. Prístup k nehnuteľnostiam je z verejnej komunikácie. Orientácia hlavných miestností je na západ. Predmetné nehnuteľnosti majú možnosť napojenia na verejný vodovod, elektrinu, plyn.
Štandard vybavenia rodinného domu je nižší. Príslušenstvom nehnuteľnosti sú maštale, garáž, letná kuchyňa a hospodárska budova.

Analýza využitia nehnuteľností: Nehnuteľnosť je určená na bývanie, zmenu účelu využitia znalec nepredpokladal.

POZEMKY – POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA

>Pozemok zast. plocha a nádv., k. ú. Kaloša – parc. č. 294 (802 m2)
Pozemok záhrada, k.ú. Kaloša – parc. č. 292 (641 m2)
Pozemok záhrada, k.ú. Kaloša – parc. č. 293 (273 m2)
Pozemok záhrada, k.ú. Kaloša – parc. č. 295 (177 m2)

Plocha pozemku celkom/spolu: 1893m2

Predmetné pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 85 v k. ú. Kaloša. Na pozemku parc. č. 294 je postavená stavba hodnoteného rodinného domu súp. č. 136. Pozemok sa nachádza v okrajovej obytnej časti obce so zástavbou rodinných domov nižšieho a bežného štandardu. Obec má približne 800 obyvateľov. Pozemok je rovinatý. Napojenie je možné na verejný rozvod vody, plynu a elektrickej energie. Prístup k pozemku je po spevnenej komunikácií. Doprava je zabezpečená autobusovou dopravou.


Opis prevzatý zo ZP č. 313/2019, vypracovala znalec: Ing. Mgr. Jana Pecníková.


>Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).
Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
14 400,00 €
Najnižšie podanie:
12 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1907242
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Kaloša, Okres: Rimavská Sobota, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu