Rodinný dom Kočín-Lančár

46 000
Rodinný dom Kočín-Lančár

Popis

Rodinný dom, s.č. 54, p.č. 89, k.ú. Kočín

Rodinný dom súp. č. 54 je postavený pozemku parc. č. 89 v k.ú. Kočín, obec Kočín-Lančar, okres Piešťany. Rodinný dom je prízemný objekt v pôdoryse do tvaru „L“, s čiastočným podpivničením, s povalovým priestorom. Kolaudačné rozhodnutie nebolo predložené, vek domu je určený podľa odborného odhadu znalca s prihliadnutím na informácie vlastníkov nehnuteľnosti, podľa ktorých prízemná časť domu bola postavená v roku 1960 s prístavbou dvornej časti v roku 1973. V roku 2009 bola urobená generálna oprava domu, hlavne opravený krov s výmenou krytiny a klampiarskych konštrukcií, boli vymenené okná, zateplený obvodový plášť, nové omietky, nášľapné vrstvy podláh, plynová prípojka a nový vykurovací systém, kuchyňa a ďalšie menšie úpravy. Dom je po vykonaných úpravách v dobrom technickom stave. Rodinný dom je napojený na verejnú vodovodnú sieť, elektrické a plynové rozvody, kanalizácia je zaústená do žumpy.

Info k súpisnému číslu – Znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. Rozdiel bol zistený v súpisnom čísle uvedenom na liste vlastníctva č. 95 (súp. č. 54) a na fasáde rodinného domu (súp. č. 78), ktorý vznikol prečíslovaním súpisných čísel v obci, pričom nové súp. č. nebolo zapísané do popisných údajov katastra.


Dispozičné riešenie:
Suterén je vybudovaný pod zadným krídlom budovy, prístupný z upraveného terénu. V suteréne je pivnica, letná kuchyňa a dielňa. Na prízemí sú 3 obytné izby, chodba, kúpeľňa a kuchyňa. Vstup je cez podbránie po pravej strane.

Stavebnotechnické riešenie:
Suterén je mierne zapustený do terénu v priemernej hĺbke do 1 m, so zvislou izoláciou. Obvodové konštrukcie murované z tehál v hr. 45 cm, deliace konštrukcie murované z tehál. Základy a podmurovka sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je na prízemí murované z kombinovaných materiálov (kváder + pálená tehla) hr. 45 cm, vnútorné nosné konštrukcie v hr. 30 cm, priečky murované v hr.15 cm. Vnútorné omietky sú hladké vápenné. Strop nad suterénom je železobetónový, nad prízemím drevený trámový s rovným omietaným podhľadom, Strecha domu je sedlová, krov drevený stojatá stolica, krytina plechová, oceľový plech s lakoplastovou povrchovou úpravou (Tondach). Klampiarske konštrukcie sú zhotovené z rovnakého materiálu ako úplné strechy, vonkajšie parapety sú z hliníkového plechu. Vonkajšie omietky sú z materiálov na báze umelých látok na kontaktnom zatepľovacom systéme z fasádneho polystyrénu hr. 10 cm. Dvere sú prevažne hladké plné alebo presklené do drevených zárubní, okná plastové s izolačným dvoj sklom. Podlahy v obytných izbách sú prevažne veľkoplošné laminátové parkety, v kúpeľni je keramická dlažba a v chodbe betónové dlažby, v suteréne prevažne cementový poter. Vykurovanie domu je lokálnymi telesami typu GAMAT, celkom 4 ks. Elektroinštalácia je v suteréne svetelná a motorická, na prízemí svetelný rozvod, istenie el. obvodov automatickými ističmi. Rozvod vody je z pozinkovaných rúr, studenej a teplej z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. Kanalizácia z WC, z kúpeľne a z kuchyne je zaústená do žumpy vo dvore. Dom je napojený na rozvod elektriky vzdušným káblom, rozvod zemného plynu je na prízemí. V letnej kuchyni je elektrický šporák. Na prízemí v kuchyni je linka dl. 590 cm so vstavanou plynovou varnou platňou, zabudovanou el. rúrou a silgranitovým drezom. Kúpeľňa je vybavená samostatným, sprchovým kútom, umývadlom a WC.

Komora a práčovňa, p. č. 89, k. ú. Kočín
Komora je pristavaná k zadnému krídlu domu. Ide o murovanú stavbu štvorcového pôdorysu so sedlovou strechou, bez podpivničenia. Komora bola podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti daná do užívania v roku 1932. Objekt je postavený na základových pásoch na úrovni terénu. Obvodové konštrukcie sú murované z nepálených tehál v sklad. hr. 50 cm. Strop je drevený trámčekový bez podhľadu. Strecha objektu je sedlová, krov hambálkovej konštrukcie, krytina Cementové drážkovky. Klampiarske konštrukcie sú zhotovené z titánzinkovaného plechu ako žľaby a zvody. Vonkajšie, omietky sú jemnozrnné akrylátové, vnútorné hladké vápenné. Dvere zvlakové, okno jednoduché oceľové. Podlahy sú s povrchom cementový poter. Elektroinštalácia je svetelná. V práčovni je osadená plechová vaňa.

Maštaľ, p. č. 89, k. ú. Kočín
Maštaľ je pristavaná ku komore. Je to murovanú stavba štvorcového pôdorysu so sedlovou strechou, bez podpivničenia. Komora bola podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti daná do užívania v roku 1929. Objekt je postavený na základových pásoch na úrovni terénu. Obvodové konštrukcie sú murované z nepálených tehál v sklad. hr. 40 cm. Strop je drevený trámčekový bez podhľadu. Strecha objektu je sedlová, krov hambálkovej konštrukcie, krytina cementové drážkovky. Klampiarske konštrukcie sú zhotovené z pozinkovaného plechu ako žľaby a zvody. Vonkajšie omietky sú hladké vápenné, vnútorné vápenné hrubé. Dvere zvlakové, okno jednoduché oceľové. Podlaha tehlová dlažba.

Kôlňa, p. č. 89, k. ú. Kočín
Kôlňa je jednoduchá prízemná polootvorená stavba, ktorá bola pristavaná k maštali v roku 2009. Využíva sa ako sklad náradia. Nízke obvodové steny z 2 strán sú murované z kvádrov, strop nie je, strecha je pultová s plechovou vlnovkovou krytinou. Podlaha udusaná hlina.

Oplotenie záhrady, parc. č. 89, 90, 6104, k.ú. Kočín
Plot v záhradnej časti ľavý a zadný je zhotovený z drôteného strojového pletiva na oceľových stĺpikoch zapustených do betónovej podmurovky po celej dĺžke plota.

Oplotenie vo dvore, parc. č. 89, 90, 6104, k.ú. Kočín
Časť dvora za kôlňou z ľavej strany je oplotená plotom z pozinkovaného vlnitého plechu na oceľových zvlakoch a stĺpikoch osadených v betónovom základe okolo stĺpikov. Vo dvore na konci komory je predeľovací plot z hliníkového trapézového plechu na oceľových stĺpikoch.

Studňa
Za rodinným domom sa nachádza kopaná studňa opatrená betónovými skružami a el. čerpadlom.

Prípojka vody
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1960, základnú životnosť stanovil znalec na 65 rokov.

Vodomerná šachta
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom s vodomernou súpravou.

Prípojka kanalizácie
Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej žumpy prípojkou z kameninových rúr.

Žumpa
Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej žumpy, ktorá je umiestnená v dvorovej časti pozemku.

Prípojka NN
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 1975.

Prípojka plynu
Plynová prípojka je vyhotovená z oceľového potrubia. Prípojka bola vybudovaná v roku 2008, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Spevnené plochy I
Spevnené plochy z monolitického betónu tvoria chodníky okolo rodinného domu.

Spevnené plochy II
Spevnené plochy z monolitického betónu tvoria chodníky okolo rodinného domu.

Vonkajšie schody
Vonkajšie schody sa nachádzajú vedľa rodinného domu, slúžia na prekonanie výškového rozdielu pozemku.

Analýza polohy nehnuteľností:
Obec Kočín – Lančár má približne 520 obyvateľov. V obci je len základná občianska vybavenosť ako OÚ, obchody s potravinárskym tovarom, pohostinstvo, materská škola a knižnica. Ostatné služby a zariadenia sú v susednom meste Vrbové (vzdialenosť cca 6 km). V bezprostrednom okolí obce sú lesnaté pásy (remízky) a ďalšie lokality na oddych a rekreáciu. Možnosti zamestnania sú v miestnom prosperujúcom Poľnohospodárskom družstve, ale najmä v dosahu prímestskej autobusovej dopravy. Evidovaná miera nezamestnanosti podľa štatistických údajov ÚPSVaR bola v apríli 2019 vo výške 1,99 %.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
60 500,00 €
Najnižšie podanie:
46 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1905141
Termín prvej obhliadky:
15.10.2019 - 10:00
Termín druhej obhliadky:
22.10.2019 - 10:00
Miesto konania dražby:
Zasadačka na 1. poschodí v Kultúrnom dome (predný hlavný vchod), Kočín 6, 922 04 Kočín-Lančár, okres Piešťany, Trnavský Kraj.
Termín konania dražby:
31.10.2019 - 10:00
Katastrálna územie:
Obec: Kočín-Lančár, Okres: Piešťany, Kraj: Trnavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu