Rodinný dom Kolárovo

80 250
Rodinný dom Kolárovo

Popis


Rodinný dom, súp. č. 3026, parc. č. 210/6, k.ú. Kolárovo

POPIS STAVBY
Dispozičné riešenie:
1. PP: skladové miestností, práčovňa, chodba so schodiskom a garáž pre jedno motorové vozidlo
1. NP: 2 x izba, chodba so schodiskom, kuchyňa, kúpeľňa, terasa a lodžia
2. NP: 2 x izba, sklad, kúpeľňa s WC a lodžia

Stavebnotechnické riešenie:
1. Podzemné podlažie
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie – tehlové (priečkovky)
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické
– Schodisko – keramická dlažba
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – omietky na báze umelých látok
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
– Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
– Podlahy – dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
– Vybavenie kúpeľní – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové
– Ostatné vybavenie – vráta garážové – s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál
– Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – vykurovacie panely
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej
vody – zásobníkový ohrievač elektrický, alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
– Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná, motorická; elektrický rozvádzač – s automatickým istením
– Vnútorné rozvody plynu – rozvod zemného plynu

1. Nadzemné podlažie
– Základy – betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál v skladobnej hr. nad 37 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové (priečkovky, CDM)
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické
– Schodisko – keramická dlažba
– Strecha – krovy – väznicové sedlové; krytiny strechy na krove – pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac); klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – omietky na báze umelých látok
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady
– prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; – vane; – samostatnej sprchy; – kuchyne min. pri sporáku a
dreze (ak je drez na stene)
– Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
– Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
– Vybavenie kuchýň – sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; – umývačka riadu (zabudovaná); – odsávač pár; – drezové umývadlo nerezové alebo plastové; – kuchynská linka z materiálov na báze dreva
– Vybavenie kúpeľní – vaňa plastová rohová; – umývadlo; – samostatná sprcha; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; záchod – splachovací bez umývadla
– Vykurovanie – ústredné vykurovanie – podlahové teplovodné; zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania
na plyn,
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
– Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná; – bleskozvod
– Vnútorné rozvody plynu – rozvod zemného plynu
1. Podkrovné podlažie
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehloblokov v skladobnej hr. 37 cm; deliace konštrukcie – tehlové (priečkovky)
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – omietky na báze umelých látok
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady
v prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; – vane; – samostatnej sprchy
– Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
– Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
– Vybavenie kúpeľní – vaňa plastová rohová; – umývadlo; – samostatná sprcha; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; záchod – splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
– Vykurovanie – ústredné vykurovanie – podlahové teplovodné
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
– Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná
Základnú životnosť rodinného domu odhadol znalec odborným odhadom na 100 rokov.

Výpočet zastavanej plochy:
1.PP … výmera 118,94 m2
1.NP … výmera 124,81 m2
1.Podkrovie … výmera 102,34 m2
Spolu výmera 346,09 m2.

PRÍSLUŠENSTVO
Uličný plot, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Plot oddeľujúci pozemok od ulice bol vybudovaný v roku 2004. Plot je založený na základovom páse, plot je murovaný. V oplotení je osadená vstupná brána a bránka s drôtenou výplňou. Základnú životnosť plota stanovil znalec na 50 rokov.
Dĺžka plotu: 8 m
Pohľadová plocha výplne: 14,40 m2

Bočný plot, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Plot je založený na základovom páse s podmurovkou, výplň je zo strojového pletiva. Základnú životnosť plota odhadol znalec na 40 rokov.
Dĺžka plotu: 35 m
Pohľadová plocha výplne: 56,00 m2

Bočný zadný plot, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Plot je založený na základovom páse, je murovaný do hr. 20 cm. Základnú životnosť plota odhadol znalec na 50 rokov.
Dĺžka plotu: 17 m
Pohľadová plocha výplne: 34,00 m2

Prípojka vody, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Prípojka je z plastových rúr, vybudovaná bola v roku 2004. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Počet merných jednotiek: 11 bm .

Vodomerná šachta, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom s vybavením vodomernou súpravou. Šachta bola vybudovaná v roku 2004, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Počet merných jednotiek: 1,94 m3 OP

Prípojka kanalizácie, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej žumpy, prípojka vybudovaná v roku 2004 je z plastových rúr. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Prípojka kanalizácie DN 110 mm
Počet merných jednotiek: 12 bm

Žumpa, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Žumpa – septik – nádrž tlakovej kanalizácie, betónová prefabrikovaná, izolovaná, vybudovaná v roku 2004. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Počet merných jednotiek: 1,5 m3 OP

Prípojka plynu, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody plynu prípojkou z oceľového potrubia. Vybudovaná bola v roku 2004, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Kategória: Plynovod (JKSO 827 5)
Bod: Prípojka plynu DN 25 mm
Počet merných jednotiek: 4,7 bm

Prípojka NN, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody elektrickej energie zemnou prípojkou. Vybudovaná bola v roku 2004, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Kategória: Elektrické rozvody
Bod: NN prípojky
Položka: káblová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm
Počet káblov: 4
Počet merných jednotiek: 15 bm

Spevnené plochy, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Prístupový chodník k rodinnému domu, vjazd do garáže je z monolitického betón. Vybudovaný bol v roku 2004, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Kategória: Spevnené plochy
Bod: Plochy s povrchom z monolitického betónuPoložka: Do hrúbky 100 mm
Počet merných jednotiek: 61,90 m2 ZP

Vonkajšie schody, parc. č. 210/5, k.ú. Kolárovo
Vonkajšie predložené schody zabezpečujú prístup do rodinného domu. Vybudované boli v roku 2004, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Kategória: Vonkajšie a predložené schody.
Bod: Na železobet. doske alebo nosníkoch s povrchom z keramickej dlažby.
Počet merných jednotiek: 11,61 bm stupňa

ANALÝZA POLOHY NEHNUTEĽNOSTÍ:
Rodinný dom s. č. 3026, na p. č. 210/6, ul. Ľ. Podjavorinskej č. 9, okres Komárno, obec KOLÁROVO, k. ú. Kolárovo, na LV č. 4474, sa nachádza v zóne zastavanej rodinnými domami. Počet obyvateľov mesta je cca 10683. Obyvateľstvu sú k dispozícii športoviská, úrady mestskej a miestnej samosprávy, pošta, materské, základné a stredná škola, pobočky bánk, sieť obchodov, ambulancie, lekárne, reštaurácie a sieť ďalších služieb
obyvateľstvu. Hustota obyvateľstva nie je v danom mieste vysoká. Prístup k objektu je po mestskej komunikácii. Pred objektom je možnosť parkovania. Dopravné spojenie s centrom mesta je cca do 5 min., v závislosti od dopravnej situácie. V meste je v dosahu medzimestská autobusová a železničná doprava. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli znalcom zaznamenané.

STAVBY – POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA
Rodinný dom s. č. 3026, na p. č. 210/6, ul. Ľ. Podjavorinskej č. 9, okres Komárno, obec KOLÁROVO, k. ú. Kolárovo, na LV č. 4474. RD je v zóne zastavanej rodinnými domami. Objekt sa nachádza na severozápadnom kraji mesta. Pozemok je rovinatý. Pripravenosť inžinierskych sietí je veľmi dobrá, reprezentovaná verejnou kanalizáciou, vodovodom, plynovodom, možnosťou napojenia na elektrickú energiu, telefón, internet.
Rodinný dom je v dobrom stavebnotechnickom stave. Orientácia hlavných obytných miestností k svetovým stranám je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná. Na pozemku nie je rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu. Celkovo hodnotil znalec rodinný dom ako dobrý.
Analýza využitia nehnuteľností: Využitie nehnuteľnosti je možné pre bytové účely, komerčné využitie nehnuteľnosti znalec nezvažoval.

POZEMKY – POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA
Pozemok je rovinatý. Možnosť parkovania je v bezprostrednej blízkosti domu. Pripravenosť inžinierskych sietí je veľmi dobrá, reprezentovaná verejnou kanalizáciou, vodovodom, plynovodom, možnosťou napojenia na elektrickú energiu, telefón, internet.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).


Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
107 000,00 €
Najnižšie podanie:
80 250,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1905241
Termín prvej obhliadky:
19.02.2020 - 10:00
Termín druhej obhliadky:
26.02.2020 - 10:00
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Termín konania dražby:
02.03.2020 - 10:00
Katastrálna územie:
Obec: Kolárovo, Okres: Komárno, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu