Rodinný dom Komárno

70 050
Rodinný dom Komárno

Popis

RODINNÝ DOM, súp. č. 509, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž

Rodinný dom. súp. č. 509 na parcele C KN č. 1710/137 je situovaný ako samostatne stojaci dom v kat. ú. Nová Stráž, obec Komárno, okres Komárno, na ul. Včelárska.
Stavba bola postavená na základe právoplatného stavebného povolenia, užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia č.j. ÚPA 287/1989-Sa zo dňa 18.8.1989, vydané MNV Komárno. Rodinný dom je trojpodlažný (suterén a dve nadzemné podlažia), k domu je pristavená čiastočne zapustená prístavba. Objekt je zastrešený sedlovou strechou bez využitého podkrovia, prístavba je zastrešená plochou strechou.

Dispozičné riešenie:

1. PP: Suterén je zapustený do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou. Tvorený schodiskom, chodbou, miestnosťou skladu, izby, kotolne a práčovne – kúpeľne, v prístavbe výrobne cestovín – prípravovňa cestovín, sklad a sociálna miestnosť. Plocha 1.PP celkom: 206,27 m2 .

>1. NP: Prízemie tvorí chodba, 1x obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, WC, schodisko a garáž prístupná z dvora.
2. NP: Prví poschodie obsahuje schodiskový priestor, chodbu, 3x izbu, kúpeľňu so záchodom a balkón.
Obytná plocha (1.NP + 2.NP) celkom: 237,47 m2 .

Stavebnotechnické riešenie:
1. Podzemné podlažie
Suterén je zapustený do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou. Obvodové nosné murivo v suterénnej časti je z monolitického betónuj hr. 400 mm, so zvislou izoláciou, priečkové murivo tehlové hr. 150 – 250 mm. Vnútorné omietky stien vápennocementové hladké. Stropná konštrukcia nad suterénom je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Ostatné klampiarske konštrukcie z hliníkového poplastovaného plechu. Fasádu suterénu tvorí remienkový obklad keramický, do 1/3 v rozsahu 50% obvodu. Schody sú vyhotovené so železobetónovou nosnou konštrukciou, s nášľapnou vrstvou z PVC. Dvere na podlaží sú prevažne plné alebo presklené dyhované, v prístavbe hladké plné, okná sú zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklím. Okná v rozsahu 50 % opatrené kovovými mrežami. Podlahy suterénu, dlažby v práčovni, v ostatných miestnostiach lepené povlakové podlahy z PVC. Ústredné vykurovanie teplovodné s rozvodom z oceľových rúr, s liatinovými aj panelovými radiátormi. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom TÚV je elektrický zásobníkový ohrievač. Inštalácia plynu. Kanalizácia verejná. V práčovni je vaňa, umývadlo.

2. Nadzemné podlažie
Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Podlahy obytných miestností sú drevené parkety a keramická dlažba. Stropná konštrukcia je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a krytinou na krove Bramac. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, parapety z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien – brizolitové. Okná sú zdvojené drevené s interiérovými žalúziami. Dvere sú plné aj presklené dyhované. Vykurovanie ústredné – teplovodné s liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná. Garážové vráta sú drevené otváravé. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, keramický obklad za kuchynskou linkou. V obývačke je piecka s uzatvoreným ohniskom.
V kuchyni je plynový sporák s elektrickou rúrou, drez nerezový, digestor. Vo WC je umývadlo, WC so spodnou nádržkou.

3. Nadzemné podlažie
Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Podlahy obytných miestností sú drevené parkety, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je betónová monolitická s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien – brizolitové. Okná sú zdvojené drevené s interiérovými žalúziami. Dvere sú plné aj presklené dyhované. Elektroinštalácia je svetelná.
V kúpeľni je vaňa, dve umývadlá, sprcha, WC.

Rodinný dom je primerane udržiavaný, na schodisku je zatečená omietka z dôvodu prasknutej vodovodnej rúrky. Prístavba domu bola vytopená, v súčasnej dobe nie je využívaná. Základnú životnosť rodinného domu odhadol znalec na 100 rokov.


PRÍSLUŠENSTVO
Uličný plot, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž

>Plot oddeľujúci pozemok od ulice bol vybudovaný v roku 1989, v roku 2019 bola vymenená výplň plota z drevených latiek. Plot je založený na základovom páse, podmurovka je betónová, výplň je z drevených latiek. V oplotení je osadená vstupná brána a bránka. Základnú životnosť plota odhadol znalec na 50 rokov.
Dĺžka plotu: 30 m
Pohľadová plocha výplne: 34,50 m2

Bočný plot, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž

>Plot je založený na pätkách pod stĺpikmi, výplň je zo strojového pletiva. Plot bol vybudovaný v roku 1989. Základnú životnosť plota odhadol znalec na 40 rokov.
Dĺžka plotu: 9,70 m
Pohľadová plocha výplne: 14,55 m2

Prípojka vody, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Prípojka je z plastových rúr, vybudovaná bola v roku 1989, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

>Položka: Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu
Počet merných jednotiek: 8,50 bm

Vodomerná šachta, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž

>Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom s vybavením vodomernou súpravou. Šachta bola vybudovaná v roku 1989, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.
Bod: Vodomerná šachtaPoložka: betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia
Počet merných jednotiek: 1,73 m3 OP

Prípojka kanalizácie, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž
Rodinný dom je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, prípojka vybudovaná v roku 1989 je z plastových rúr. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

>Bod: Kanalizačné prípojky a rozvody – potrubie plastové
Položka: Prípojka kanalizácie DN 150 mm
Počet merných jednotiek: 3,5 bm

Prípojka plynu, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž

>Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody plynu prípojkou z oceľového potrubia. Vybudovaná bola v roku 1989, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Kategória: Plynovod,
Bod: Prípojka plynu DN 25 mm
Počet merných jednotiek: 4 bm

Prípojka NN, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž

>Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody elektrickej energie zemnou prípojkou. Vybudovaná bola v roku 1989, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Kategória: Elektrické rozvody,
Bod: NN prípojkyPoložka: káblová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm
Počet káblov: 4
Počet merných jednotiek: 6 bm

Spevnené plochy, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž

>Prístupový chodník k rodinnému domu, vjazd do garáže a komunikačný priestor okolo domu je z monolitického betónu. Vybudované boli v roku 1989, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.
Bod: Plochy s povrchom z monolitického betónu – do hrúbky 100 mm
Počet merných jednotiek: 44,66 m2 ZP

STAVBY – POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA

>Rodinný dom súp. č. 509, parc. č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž sa nachádza v obci Komárno, katastrálne územie Nová Stráž, okres Komárno, v zastavanom území obce na ul. Včelárska.
Dom je situovaný v zástavbe rodinných domov, dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, trvá cca 10 min do centra. Mesto Komárno má približne 40000 obyvateľov, nachádza sa tu kompletná sieť obchodov a služieb, základné školy, stredné a učňovské školy, univerzita, nemocnica, lekárne, reštaurácie, kultúrny dom, banky, hotely, športové zariadenia. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby je les, park a vodná nádrž vo vzdialenosti do 1000 m. Lokalita sa zaraďuje do okrajovej časti obce s príslušnosťou k zastavanému územiu obce.
Rodinný dom je v stavebnotechnickom stave primeranom veku, vyžaduje menšie opravy.
Orientácia hlavných obytných miestností k svetovým stranám je prevažne na juh.
Na pozemku nie je rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu.

Analýza využitia nehnuteľností: Nehnuteľnosť je určená na bývanie, zmena účelu využitia sa nepredpokladá.

POZEMKY – POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA

>Pozemok o celkovej výmere 451,00 m2, na ktorom je z časti postavený rodinný dom a z časti je zastavaný vonkajšími úpravami a oplotením sa nachádza v zastavanom území obce Komárno na parcele KN č. 1710/137 – Zastavané plochy a nádvoria, parcela KN č. 1710/269 – Zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 672 v katastrálnom území Nová Stráž, okres Komárno. Nachádza sa pri jednej z vedľajších ulíc, na Včelárskej ulici v obci Komárno časť Nová Stráž. V predmetnej lokalite je zástavba rodinných domov. Pozemok je rovinatého charakteru, s prístupom po miestnej komunikácii a chodníku. V obci je možnosť napojenia na všetky IS (vodovod, elektrika, plynofikáciu, kanalizácia).Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
93 400,00 €
Najnižšie podanie:
70 050,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Komárno, Okres: Komárno, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu