Rodinný dom Kostolná pri Dunaji

92 000
Rodinný dom Kostolná pri Dunaji

Popis

Rodinný dom, s.č. 174, p.č. 67/2, k.ú. Kostolná pri Dunaji


Rodinný dom súp. č. 174 je postavený pozemku parc. č. 67/2 v k.ú. Kostolná pri Dunaji, obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec. Podľa údajov z predloženého kolaudačného rozhodnutia č. 83/87 zo dňa 03.02.1988 vydaného ONV Galanta – odborom výstavby a územného plánovania bol rodinný dom daný do užívania v roku 1988. Rodinný dom je súčasťou rodinného dvojdomu, je trojpodlažný, s podpivničením a dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešený je plochou strechou. Prístup je z verejnej spevnenej komunikácie a cez pozemok parc. č. 68/1, ktorý je vo vlastníctve Obce Kostolná pri Dunaji.

Dispozičné riešenie:
V suteréne sa nachádza garáž, sklad, kotolňa a práčovňa. Na prízemí je zádverie, chodba so schodiskom, kuchyňa, WC a obývacia izba. Na poschodí sú tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, chodba a schodisko.

Stavebnotechnický popis:
1. Podzemné podlažie
– Zvislé nosné konštrukcie – z monolitického betónu; deliace konštrukcie – tehlové
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické
– Schodisko – betónové s povrchom z PVC
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové; vnútorné obklady – prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; – obklad vane
– Výplne otvorov – dvere – hladké plné; okná – zdvojené z tvrdého dreva s dvojvrstv. zasklením
– Podlahy – dlažby a podlahy ost. miestností – cementový poter
– Vybavenie práčovne – vaňa oceľová smaltovaná; – keramické umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové
– Ostatné vybavenie – vráta garážové – rámové s výplňou
– Vykurovanie – zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania na plyn
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický
– Vnútorné rozvody kanalizácie – liatinové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná, motorická
– Vnútorné rozvody plynu – rozvod zemného plynu

1. Nadzemné podlažie
– Základy – betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z iných materiálov (pórobetónové tvárnice) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie – murované
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické
– Schodisko – betónové s povrchom z PVC
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové
– WC min. do výšky 1 m; – kuchyne za kuchynskou linkou
– Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové
– Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
– Vybavenie kuchýň – plynový sporák; – odsávač pár; – drezové umývadlo nerezové alebo plastové; – kuchynská linka z materiálov na báze dreva
– Vybavenie kúpeľní – vodovodné batérie – pákové nerezové; – ostatné; záchod – splachovací s umývadlom
– Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové radiátory
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
– Vnútorné rozvody kanalizácie – kameninové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná; elektrický rozvádzač – s automatickým istením
– Vnútorné rozvody plynu – rozvod zemného plynu

2. Nadzemné podlažie
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z iných materiálov (pórobetónové tvárnice) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie – murované
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové
– Strecha – ploché strechy – jednoplášťové s tepelnou izoláciou; krytiny na plochých strechách – z pozinkovaného plechu; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; – kuchyne za kuchynskou linkou
– Výplne otvorov – dvere – plné alebo zasklené dyhované; okná – plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové
– Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
– Vybavenie kúpeľní – samostatná sprcha; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou
– Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové radiátory
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
– Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná

Údržba domu je vykonávaná na primeranej úrovni, v roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia poschodia, kde boli vyhotovené nové omietky, nášľapné vrstvy podláh, kúpeľňa, rozvody. V celom dome boli vymenené okná za plastové. Základnú životnosť rodinného domu stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov.


Hospodárska budova, parc. č. 67/2, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Za rodinným domom na parc. č. 67/2 je pristavená hospodárska budova – sklad, ktorý má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. jedná sa o jednoduchú, prízemnú drobnú stavbu. Založenie je na betónových základových pásoch, nosná konštrukcia je murovaná z pórobetónových tvárnic, strecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu, omietky sú vápennocementové hladké, dvere hladké plné, okná jednoduché. Objekt má zanedbanú údržbu, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 60 rokov.

Uličné oplotenie, parc. č.68/1, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Plot je založený na betónovom základe s betónovou podmurovkou, výplň je z oceľových profilov. V oplotení sú osadené plotové vráta z oceľových profilov. Plot sa nachádza na pozemku parc, č. 68/1, ktorý je vo vlastníctve Obce Kostolná pri Dunaji.

Oplotenie záhrady, parc. č. 67/5, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Oplotenie záhrady je plotom, ktorý je založená na betónovom základe, výplň plota je z monolitického betónu.

Plot vo dvore, parc. č. 67/2, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Plot založený na betónovom základe, betónová podmurovka, výplň murovaná z plotových tvárnic. Plot sa nachádza vo dvore, po stranách spevnenej plochy vjazdu do garáže.

Studňa, parc. č. 67/2, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Kopaná studňa sa nachádza za rodinných domom, opatrená je elektrickým čerpadlom. Studňa bola vybudovaná v roku 1987, základnú životnosť stanovil znalec na 100 rokov.

Prípojka vody, parc. č. 67/2, 68/1, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z oceľových rúr. Časť prípojky je umiestnená na pozemku parc. č. 68/1, ktorý je vo vlastníctve Obce Kostolná pri Dunaji. Prípojka bola vybudovaná v roku 1987. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Vodomerná šachta, parc. č. 68/1, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom včítane vybavenia. Vodomerná šachta je umiestnená na parc. č. 68/1, na pozemku vo vlastníctve Obce Kostolná pri Dunaji. Vybudovaná bola v roku 1987. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie, parc. č. 67/2, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Jedná sa o kanalizačnú prípojku od rodinného domu do žumpy. Prípojka bola vybudovaná v roku 1987. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Žumpa, parc. č. 67/2, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Jedná sa o izolovanú betónovú žumpu, umiestnená je pred RD. Vybudovaná bola v roku 1987. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka NN, parc. č. 67/2, 68/1, k.ú. Kostolná pri Dunaji
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 1987, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Spevnené plochy, parc. č. 67/2, 68/1, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Spevnené plochy z monolitického betónu tvoria komunikačný priestor okolo rodinného domu. Časť spevnených plôch je umiestnená za oplotením, avšak na pozemku parc. č. 68/1, ktorý je vo vlastníctve Obce Kostolná pri Dunaji. Spevnené plochy boli vybudované v roku 1988, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka plynu, parc. č. 67/2, k.ú. Kostolná pri Dunaji
RD je napojený na verejný plynovod prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1987, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Vonkajšie schody, parc. č. 67/2, k.ú. Kostolná pri Dunaji
Vonkajšie schody z monolitického betónu zabezpečujú prístup do domu od ulice a zo záhrady na parc. č. 67/2, vybudované boli v r. 1987, ich predpokladanú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
149 000,00 €
Najnižšie podanie:
92 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Kostolná pri Dunaji, Okres: Senec, Kraj: Bratislavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu