Rodinný dom Malé Kršteňany

45 500
Rodinný dom Malé Kršteňany

Popis

Rodinný dom, s.č. 304, p.č. 1037/8, 1038/5, 1038/7, k.ú. Malé Kršteňany

Rodinný dom súp. č. 304 je postavený pozemku parc. č. 1037/8, 1038/5, 1038/7 v k.ú. Malé Kršteňany, obec Malé Kršteňany, okres Partizánske. Podľa údajov z z predloženého rozhodnutia o určení súpisného čísla č. 223/2007/Ko zo dňa 09.10.2007 vydaného Obecným úradom Malé Kršteňany bol rodinný dom skolaudovaný v roku 2007, Spoločný stavebný úrad v Partizánskom vydal kolaudačné rozhodnutie č. SocÚ-118/2007/SP-U1/2 zo dňa 10.07.2007. Rodinný dom je dvojpodlažný, bez podpivničenia, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Prístup je z verejnej spevnenej komunikácie.

Dispozičné riešenie:
Na prízemí sa nachádza hala, chodba, komora, kúpeľňa, WC, kotolňa, letná kuchyňa a dve izby. Na poschodí je zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa, komora a tri izby. Podlažia sú prepojené dreveným točitým schodiskom.

Stavebnotechnický popis:
1. Nadzemné podlažie
– Základy – betónové – objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
– Zvislé nosné konštrukcie – z monolitického betónu; deliace konštrukcie – tehlové
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické
– Schodisko – mäkké drevo bez podstupníc
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – vápenno-cementové hladké
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové
– Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením
– Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
– Vybavenie kúpeľní – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové
– Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – vykurovacie panely; zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania na plyn
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
– Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná, motorická
– Vnútorné rozvody plynu – rozvod zemného plynu

2. Nadzemné podlažie
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie – tehlové (priečkovky)
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – drevené trámové
– Strecha – krovy – väznicové sedlové, v časti pultové; krytiny strechy na krove – plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – vápenné a vápenno-cementové hladké
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; – samostatnej sprchy; – kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
– Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové
– Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
– Vybavenie kuchýň – drezové umývadlo nerezové; – plynový šporák s el. rúrou
– Vybavenie kúpeľní – umývadlo; – samostatná sprcha; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; záchod – splachovací bez umývadla
– Ostatné vybavenie – kozub – s uzatvoreným ohniskom
– Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ. vykurovacie panely;
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický,
– Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná, motorická; elektrický rozvádzač – s automatickým istením
– Vnútorné rozvody plynu – rozvod zemného plynu
Základnú životnosť rodinného domu stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov.

Plot predný
Plot je založený na betónovom základe s betónovou podmurovkou, výplň je z rámového pletiva. V oplotení sú osadené plotové vráta z oceľových profilov.

Oplotenie záhrady
Oplotenie záhrady je z oceľového pletiva, založenie tvorí betónový prah medzi stĺpikmi.

Prípojka vody
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z plastových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 2007. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Vodomerná šachta
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom včítane vybavenia. Vybudovaná bola v roku 2007. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie
Jedná sa o kanalizačnú prípojku od rodinného domu do žumpy. Prípojka bola vybudovaná v roku 2007. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Žumpa
Jedná sa o izolovanú betónovú žumpu. Vybudovaná bola v roku 2007. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka NN
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 2007, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Spevnené plochy
Spevnené plochy z monolitického betónu tvoria komunikačný priestor okolo rodinného domu. vybudované boli v roku 2007, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka plynu
RD je napojený na verejný plynovod prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 2007, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prístrešok
Za rodinný domom je vybudovaný altánok drevenej konštrukcie, výplň obvodových stien z drevených lát, podlaha je z mrazuvzdornej keramickej dlažby. Altánok bol vybudovaný v roku 2007, základnú životnosť stanovil znalec odhadom na 25 rokov.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
45 500,00 €
Najnižšie podanie:
45 500,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1906273
Termín prvej obhliadky:
29.11.2019 - 10:00
Termín druhej obhliadky:
09.12.2019 - 10:00
Miesto konania dražby:
Salónik Galéria na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín
Termín konania dražby:
16.12.2019 - 10:00
Katastrálna územie:
Obec: Malé Kršteňany, Okres: Partizánske, Kraj: Trenčiansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu