Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom

7 000
Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom

Popis

Rodinný dom: Rodinný dom s.č.131, na parc.č.190 , k.ú.Mníšek nad Hnilcom

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Jedná sa o samostatne stojaci RD súpisné číslo 131, na parc.č. 190 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Mníšek Nad Hnilcom v zastavanej časti v radovej zástavbe RD pri št. komunikácií III.triedy prechádzajúcej obcou v smere Mníšek nad Hnilcom – Smolník vo vzdialenosti cca. 400 m od stredu obce v lokalite s bežným hlukom. Na základe podkladov od objednávateľa a potvrdenia obce Mníšek nad Hnilcom zo dňa 4.2.2004 bol začiatok užívania RD v roku 1930. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť podľa zistenia z verejného priestranstva a na základe podkladov od objednávateľa bol ku dňu znaleckej obhliadky v zlom technickom stave a neobývaný. RD v čase obhliadky je odpojený od verejných inžinierskych sietí (zdemontovaný elektromer, plynomer). RD je riešený ako jednopodlažný bez obytného podkrovia postavený na rovinatom pozemku na parcele č. 190.

Rodinný dom pozostáva z prednej izby, izby, chodby, komory, kuchyne, predsiene a kúpeľne.

Popis prevzatý zo ZP č. 22/2018:
Základy kamenné bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú z kamenného muriva v hrúbke nad 60cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – z rovným podhľadom drevené trámové. Strecha – krovy – hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov, krytiny strechy na krove z cementových drážkoviek, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody. Fasádne omietky sú vápenné a vápenno-cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Výplne otvorov – dvere- rámové s výplňou, okná plastové s dvojvrstvovým zasklením, okenné žalúzie plastové. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky, dosky, dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria palubovky a dosky. Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie. Zdroj vykurovania – lokálne – plynové kachle, lokálne stáložiarne keramické kachle na tuhé palivo. Rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie plastové. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) svetelná, elektrický rozvádzač s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu – rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.


Stodola za RD na p.č. 190
Samostatne stojaca stodola umiestnená v záhrade na p.č. 191, ktorá v čase obhliadky je nevyužívaná. Na základe podkladov od objednávateľa bola drobná stavba vybudovaná v roku 1930. Drobná stavba tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe RD, nie je evidovaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti. Stodola je zakreslená v kópií z katastrálnej mapy v severnej časti parcely č. 191.

Technické riešenie: Základy – bez podmurovky, iba základové pásy, Zvislé nosné konštrukcie – betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie, Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu, Strecha – krov – hambálkové; krytina strechy na krove – pálené obyčajné jednodrážkové, Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hrubá omietka alebo náter, Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hrubá omietka.

Údržba drobnej stavby v čase obhliadky podľa podkladov od objednávateľa je zanedbaná. Obvodové murivo stodoly staticky narušené, strop poškodený.

Plotové vráta od ulice
Plotové vráta pred vstupom do dvora od ulice na p.č. 190 vybudované v roku 1980. Plot vybudovaný z drevených dosák stolársky opracovaný výšky 3 m, pričom súčasťou vrát sú zabudované vrátka.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka z verejnej studne umiestnenej pred RD do kúpeľne RD z oceľového potrubia, vybudovaná v roku 2005.

Kanalizačná prípojka z RD do trativodu na p.č. 191
Odkanalizovanie RD do trativodu za RD v dĺžke cca. 45 m, vybudovaná v roku 1980.

Vonkajší záchod na p.č. 191
Vonkajší záchod drevenej konštrukcie bez žumpy umiestnený vo dvore na p.č. 191.

Domáca vodáreň
Domáca vodáreň umiestnená v kúpeľni RD vybudovaná v roku 2005. Vodáreň v čase obhliadky nefunkčná z dôvodu odpojenia RD od el. energie.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
6 600,00 €
Najnižšie podanie:
7 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
1 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1906272
Termín prvej obhliadky:
10.10.2019 - 13:45
Termín druhej obhliadky:
11.10.2019 - 09:45
Miesto konania dražby:
Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
Termín konania dražby:
30.10.2019 - 11:00
Katastrálna územie:
Obec: Mníšek nad Hnilcom, Okres: Gelnica, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu