Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom

10 875
Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom

Popis

Rodinný dom: Rodinný dom s.č.145, na parc.č.137 , k.ú.Mníšek nad Hnilcom

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Jedná sa o samostatne stojaci a jednopodlažný RD súpisné číslo 145, na parc.č. 137 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Mníšek Nad Hnilcom, v zastavanej časti v radovej zástavbe RD pri št. komunikácií III.triedy prechádzajúcej obcou v smere Prakovce- Mníšek Nad Hnilcom -Švedlár v tesnej blízkosti stredu obce v lokalite s bežným hlukom.

Dispozične je rodinný dom členený nasledovne: izba, chodba, garáž, izba, kuchyňa, chodba, špajza, kúpeľňa, chodba, izba, kuchyňa a kotolňa.

Na základe podkladov od objednávateľa a potvrdenia obce Mníšek Nad Hnilcom zo dňa 16.4.2010 bol začiatok užívania RD v roku 1936. Nehnuteľnosť ku dňu obhliadky so započatou rekonštrukciou, ktorá v čase obhliadky nebola dokončená a nepokračuje. V technickom stave v čase obhliadky RD nie je schopný plniť svoju funkciu. Opätovné sfunkčnenie RD si vyžaduje investície do začatej rekonštrukcie a zanedbanej údržby. RD v čase obhliadky nebol napojený na žiadne funkčné prípojky inžinierskych sietí .


Stodola v záhrade na p.č. 140
Samostatne stojaca stodola umiestnená v záhrade na p.č. 140. Na základe podkladov od objednávateľa bola drobná stavba vybudovaná v roku 1936. Drobná stavba tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe RD, nie je evidovaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti ani zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Základy bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu. Strecha -krov- ,sedlový, krytina strechy na krove azbestocementové šablóny. Výplne otvorov – okná – jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy – cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – svetelná a motorická – poistkové automaty.

Šopa na p.č. 137
Šopa umiestnená za RD na p.č. 137, ktorá slúžila ako sklad palivového dreva, v čase obhliadky nevyužívaná, je v zanedbanom stave. Na základe podkladov od objednávateľa bola drobná stavba vybudovaná v roku 1972. Drobná stavba tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe RD, nie je evidovaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti. Základy bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu. Strecha -krov- hambálkové; krytina strechy na krove azbestocementové šablóny; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy – dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – len svetelná – poistkové automaty.

Dielňa na p.č. 137
Dielňa umiestnená za šopou na p.č. 137. V čase obhliadky nevyužívaná v zanedbanom stave. Na základe podkladov od objednávateľa bola drobná stavba vybudovaná v roku 1972. Drobná stavba tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe RD, nie je evidovaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu. Strecha – krov – hambálkové; krytina strechy na krove – azbestocementové šablóny; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov – dvere – rámové s výplňou. Podlahy – hrubé betónové, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – len svetelná – poistkové automaty.

Dreváreň na p.č. 138
Dielňa je umiestnená vedľa RD na p.č. 138. V čase obhliadky je nevyužívaná a v zanedbanom stave. Na základe podkladov od objednávateľa bola drobná stavba vybudovaná v roku 1972. Drobná stavba tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe RD, nie je evidovaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie – drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom. Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná
– Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy – hrubé betónové, tehlová dlažba.

Plot od suseda v záhrade na p.č. 139,140
Plot bočný od suseda v záhrade na p.č. 139 a 140 vybudovaný podľa podkladov os objednávateľa v roku 1980. Výplň plotu je zrealizovaná zo strojového ohradového pletiva na zabetónovaných betónových stĺpikoch.

Plot drevený v záhrade
Plot v záhrade na p.č. 139 a 140 vybudovaný v roku 1990. Výplň plotu je zrealizovaná z drevenej tyčoviny na drevených stĺpikoch výšky 1,50 m. Plot vybudovaný v roku 1990, v technickom stave pred dožitím, životnosť stanovená odborným odhadom na 30 rokov.

Studňa v záhrade na p.č. 139
Studňa kopaná je situovaná v záhrade za RD. Hĺbka 6m, priemer 1000mm.

Studňa vo dvore na p.č. 138
Studňa kopaná je situovaná vedľa RD. Hĺbka 9m, priemer 1000mm.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka z vlastnej studne do RD z PVC potrubia, vybudovaná v roku 2007.

Kanalizačná prípojka z RD do trativodu
Odkanalizovanie RD do trativodu za RD v dĺžke cca. 20 m, vybudovaná v roku 1979.

Spevnené plochy
Spevnené plochy vo dvore okolo RD z monolitického betónu hr. 100 mm vybudované v roku 1995 o celkovej ploche 20,34 m2.

Vonkajší záchod na p.č. 139

Žumpa vo dvore na p.č. 139
Žumpa je pod vonkajším záchodom vybudovaná v roku 1973.

Udiareň vo dvore na p.č. 139
Udiareň vo dvore za RD vybudovaná v roku 1975.

Prístrešok vedľa RD na p.č. 138

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
14 500,00 €
Najnižšie podanie:
10 875,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Mníšek nad Hnilcom, Okres: Gelnica, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu