Rodinný dom Ňárad

22 000
Rodinný dom Ňárad

Popis

Rodinný dom, súp. č. 437, parc. č. 340/10, k.ú. Ňárad

Rodinný dom súp. č. 437 je postavený pozemku parc. č. 340/10 v k.ú. Ňárad, obec Ňárad, okres Dunajská Streda. Relevantný doklad o veku pôvodnej stavby nebol predložený. Na základe konštrukčného a materiálového vyhotovenia je predpokladaný začiatok užívania stavby od roku 1981.Stavebné povolenie na prístavbu bolo vydané v roku 2010. Prístavba nebola v čase obhliadky stavebne dokončená, rozostavaná približne 10 rokov, preto objekt ako celok bol hodnotený znalcom ako rozostavaná stavba.
Stavba má členitý pôdorysný tvar, pozdĺžnou osou je orientovaná v smere severovýchod juhozápad. Pôvodná stavba je prízemná, podpivničená, zastrešená sedlovou strechou bez využitia podkrovia na obytné účely. Prístavba je prízemná, nepodpivničená, zastrešená plochou strechou (sklon strechy je do 10°). Obe časti sú komunikačné prepojené.

Dispozičné riešenie:
V pôvodnej časti sa v podzemnom podlaží nachádza chodba, kuchyňa, sklad v súčasnosti využívaný na bývanie a nedokončená kúpeľňa. Na 1.NP sa nachádza samostatné WC, kúpeľňa a denná obytná miestnosť. V prístavbe sa na 1.NP kuchyňa, komora, dve izby.

Stavebnotechnické riešenie:
Rodinný dom pozostáva z pôvodnej časti vo výmere zastavanej plochy 40,22 m2 a prístavby vo výmere 59,70 m2, ohodnotenie bude vykonané podľa prevládajúcej výmery. Dom je osadený v teréne do 2,00 m bez zvislej hydroizolácie (alebo je na nej porucha, pretože v 1.PP sa vyskytujú mapy od zemnej vlhkosti), založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové steny sú murované na pôvodnej časti z tehál a na prístavbe z plynosilikátových kvádrov v skladobnej hr. do 0,30 m. Deliace priečky sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú štukové. Strop nad 1.PP je monolitický s rovným podhľadom, nad I.NPv pôvodnej časti trámový s rovným podhľadom, nad prístavbou monolitický. Krov je nad pôvodnou časťou sedlový, nad prístavbou je plochá strecha ( sklon do 10°). Krytina na krove je z azbestocementových vlnoviek, na prístavbe sú natavované pásy. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasáda je na pôvodnej časti brizolitová, na prístavbe nie je vyhotovená. Vnútorné dvere sú hladké v oceľových zárubniach. Okná sú na prístavbe plastové s izolačným dvojsklom, na pôvodnej časti drevené zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú z PVC, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, podlahy v prístavbe nie sú vyhotovené. Elektroinštalácia je svetelná istená ističmi. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia teplej aj studenej z centrálneho zdroja, na prístavbe z plastového potrubia, kanalizácia je zvedená do žumpy z plastového potrubia. V stavbe je vyhotovený rozvod plynu. Vykurovanie je lokálne kachľami na tuhé palivo a plynovými gamatkami, nedokončené je ústredné vykurovanie na plyn. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vzhľadom na vek stavby a jej súčasný stavebnotechnický stav je základná životnosť stanovená odborným odhadom znalca na 100 rokov.

Hospodárska budova, súp. č. 399, parc. č. 340/13, k.ú. Ňárad
Hospodárska budova je postavená na parc. č. 399 v k.ú. Ňárad, situovaná za rodinným domom. Objekt bol postavený v roku 1988. Základy – bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly hrúbky 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu. Strecha – krov – sedlový; krytina strechy na krove – pálená obyčajná jednodrážková. Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hladká omietka. Výplne otvorov – dvere – drevené zvlakové; okná – jednoduché drevené. Podlahy – hrubé betónové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia – len svetelná – poistky. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 80 rokov.

Prípojka vody, parc. č. 339/2, k.ú. Ňárad
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Prípojka bola vybudovaná v roku 1981. Základnú životnosť prípojky stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Vodomerná šachta, parc. č. 340/5, k.ú. Ňárad
Jedná sa o betónovú monolitickú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom a vodomernou súpravou. Šachta bola vybudovaná v roku 1981. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Žumpa, parc. č. 340/5, k.ú. Ňárad
Odkanalizovanie rodinného domu je do žumpy, ktorá sa nachádza vedľa rodinného domu.

Prípojka kanalizácie, parc. č. 340/5, k.ú. Ňárad
Kanalizačná prípojka je od rodinného domu do žumpy.

Prípojka NN, parc. č. 339/2, k.ú. Ňárad
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN.

Prípojka plynu, parc. č. 339/2, k.ú. Ňárad
RD je napojený na verejné rozvody plynu prípojkou z oceľových rúr.

Spevnená plocha, parc. č. 340/5, k.ú. Ňárad
Chodníky pri rodinnom dome tvoria spevnené plochy z monolitického betónu.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
22 000,00 €
Najnižšie podanie:
22 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1605171
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Ňárad, Okres: Dunajská Streda, Kraj: Trnavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu