Rodinný dom Ňárad

15 000
Rodinný dom Ňárad

Popis

Rodinný dom súp.č. 437 na parc.č. 340/10, Ňárad

Stavba sa nachádza približne v strede obec Ňárad, cca 150 m západne od kostola. Prístupná je z nespevnenej komunikácie, napojená na rozvod všetkých sietí okrem kanalizácie (tá je do žumpy). Stavba je postavená mimo súvislej zástavby, blízke okolie tvoria prevažne záhrady. K dátumu znaleckého miestneho šetrenia bola využívaná na prechodné bývanie. Stavba má členitý pôdorysný tvar, pozdĺžnou osou je orientovaná v smere severovýchod juhozápad. Z hľadiska veku sa skladá z pôvodnej časti a prístavby. Pôvodná časť je situovaná v severozápadnej časti, prístavba je z juhovýchodnej časti. Pôvodná stavba je prízemná, podpivničená, zastrešená sedlovou strechou bez využitia podkrovia na obytné účely. Prístavba je prízemná, nepodpivničená, zastrešená plochou strechou ( sklon strechy je do 10°). Obe časti sú komunikačne prepojené.

Dispozičné riešenie
V pôvodnej časti sa v podzemnom podlaží nachádza chodba, kuchyňa, sklad v súčasnosti využívaný na bývanie a nedokončená kúpeľňa. Na 1.NP sa nachádza samostatné WC, kúpeľňa a denná obytná miestnosť. V prístavbe sa na 1.NP kuchyňa, komora, dve izby- využitie miestností je iba na základe výpovede vlastníka, pretože v predloženej dokumentácii chýba rozpisky miestností.

Vek stavby, opotrebenie, údržba a poruchy:
Relevantný doklad o veku pôvodnej stavby nebol predložený. Na základe konštrukčného a materiálového vyhotovenia je predpokladaný vek 35 rokov- začiatok užívania od roku 1981. Prístavba má vydané stavebné povolenie z roku 2010, k dátumu znaleckého ohodnotenia nebola dokončená.

Materiálové a technické vyhotovenie:
Pretože sa dom skladá z pôvodnej časti vo výmere zastavanej plochy 40,22 m2 a prístavby vo výmere 59,70 m2, ohodnotenie bolo v znaleckom posudku vykonané podľa prevládajúcej výmery. Dom je osadený v teréne od 2,00 m bez zvislej hydroizolácie ( alebo je na nej porucha, pretože v 1.PP sa vyskytujú mapy od zemnej vlhkosti), založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové steny sú murované na pôvodnej časti z tehál a na prístavbe z plynosilikátových kvádrov v skladobnej hr. do 0,30 – 0,45 m. Deliace priečky sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú štukové. Strop nad 1.PP je monolitický s rovným podhľadom, nad 1.NP v pôvodnej časti trámový s rovným podhľadom, nad prístavbou monolitický. Krov je nad pôvodnou časťou sedlový, nad prístavbou je plochá strecha ( sklon do 10°). Krytina na krove je z azbestocementových vlnoviek, na prístavbe sú natavované pásy. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasáda je na pôvodnej brizolitová, na prístavbe nie je vyhotovená. Vnútorné dvere sú hladké v oceľových zárubniach. Okná sú na prístavbe plastové s izolačným dvojsklom, na pôvodnej časti zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú z PVC, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, podlahy v prístavbe nie sú vyhotovené. Elektroinštalácia je svetelná istená ističmi. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia teplej aj studenej z centrálneho zdroja, na prístavbe z plastového potrubia, kanalizácia je zvedená do žumpy z plastového potrubia. V stavbe je vyhotovený rozvod plynu. Vykurovanie je lokálne kachľami na tuhé palivo, rozrobené je ústredné vykurovanie na plyn, ale nie je dokončené. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač.

Hospodárska budova súp.č. 399 na parc.č. 340/13 – stavba je založená na betónových základoch, obvodové steny sú murované z tehál hr. 0,30 m. Strop je drevený trámový, strecha sedlová. Krytina je pálená obyčajná. Vonkajšia omietka je hrubá, vnútorná štuková. Okno je jednoduché drevené, dvere latkové. Podlaha je betónová. Stavba je napojená na rozvod elektriny. Predpokladaná životnosť je 80 rokov.

Analýza polohy nehnuteľností: Obec sa nachádza 16 km južne od okresného mesta 12 km juhozápadne od mesta Veľký Meder, na ľavom brehu Dunaja. Na okolie je napojená autobusovou dopravou, najbližšia železničná stanica je vo Veľkom Mederi. Vybavenosť v obci: základná škola s materskou školou, pošta, obchod s potravinami a základným priemyselným tovarom, obecný úrad. Počet obyvateľov je 636.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
15 000,00 €
Najnižšie podanie:
15 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1605171
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Ňárad, Okres: Dunajská Streda, Kraj: Trnavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu