Rodinný dom Nová Bystrica

21 000
Rodinný dom Nová Bystrica

Popis

Rodinný dom, s.č. 562, p.č. 6965, k.ú. Nová Bystrica


>Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Rodinný dom súp. č. 562 je postavený pozemku parc. č. 6965 v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres Čadca. Rodinný dom sa začal užívať v r.1920 podľa potvrdenia Obce Nová Bystrica č.j. 12/2016 zo dňa 23.3.2016. V r. 1993 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia a modernizácia (omietky, vybavenie kuchyne, kúpeľne, podlahy, vykurovanie, výmena okien, dverí, v r.1993 sa zobytnilo 2.NP (nadstavba).

Dispozičné riešenie :
Rodinný dom s.č.562 je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s l.PP, l.NP a 2.NP(nadstavba). Na l.PP, ktoré je prístupné zvonku sa nachádza zádverie, kúpeľňa, kuchyňa a dve izby. Na 2.NP, ktoré je prístupné cez schody v prístrešku na parc.č.6965 sa nachádza: zádverie, kuchyňa, WC a tri izby. Orientácia hlavných miestností je na východ a juh.

Stavebnotechnický popis:
1. Podzemné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie – kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – klenbové. Schodisko – cementový poter. Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené. Podlahy – dlažby a podlahy ost. miestností – cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná.

1. Nadzemné podlažie
Základy – kamenné – bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie – drevené zrubové v hrúbke nad 20 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha – krovy – väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove – plechové pozinkované. Úpravy vonkajších povrchov – obklady fasád – plastový obklad. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; – vane; – kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov – dvere – rámové s výplňou; okná – zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby. Vybavenie kuchýň – sporák plynový s elektrickou rúrou; – sporák na tuhé palivo; – drezové umývadlo nerezové; – kuchynská linka z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – ostatné; záchod – splachovací bez umývadla. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – prietokový plynový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná, motorická; elektrický rozvádzač – s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu – rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

2. Nadzemné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie – drevené zrubové v hrúbke nad 20 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko – mäkké drevo s podstupnicami. Úpravy vonkajších povrchov – obklady fasád – plastový obklad. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – sádrové, striekané. Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – kovové. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby. Vybavenie kuchýň – sporák plynový s elektrickou rúrou; – kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní – vaňa plastová jednoduchá; – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové; záchod – splachovací s umývadlom. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania – lokálne – na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná. Vnútorné rozvody plynu – rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Obhliadkou z exteriéru a podľa informácie od suseda znalec zistil, že rodinný dom nie je dlhšiu dobu užívaný, obhliadkou z exteriéru nebolo možné posúdiť jeho celkový stavebnotechnický stav. Vzhľadom na vykonanú čiastočnú rekonštrukciu, ktorá sa uvádza v predloženom znaleckom posudku, stanovil znlaec základnú životnosť na 120 rokov.

Hospodárska budova, parc. č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
…. je humno na parc. č. CKN č.6965 za rodinným domom. Humno má jednu obvodovú stenu spoločnú s maštaľou na parc.č. 6965. Pozostáva z jedného samostatne prístupného priestoru z exteriéru. Základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi, zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové, stropy sú drevené trámové bez podbitia. Krov väznicový sedlový, krytina je plechová pozinkovaná, úprava vonkajšieho povrchu napustenie impregnáciou. Humno sa začalo užívať vr. 1960, obhliadkou z exteriéru bolo zistené, že údržba je zanedbaná, dlhšiu dobu neslúži svojmu účelu.

Maštaľ, parc. č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
Maštaľ má jednu obvodovú stenu spoločnú s humnom na parc.č. 6965, pozostáva z jedného zvonku prístupného priestoru. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky viac ako 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – podbitie krovu. Strecha – krov – sedlový; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hrubá omietka. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov – dvere – rámové s výplňou; okná – jednoduché drevené alebo oceľové. Objekt nie je využívaný, údržba je zanedbaná. Základnú životnosť odhadol znalec na 65 rokov.


Šopa, parc. č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
… je šopa na parc. č. CKN č. 6965 za rodinným domom. Začala sa užívať v r. 1990. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi. Zvislé nosné konštrukcie – drevené stĺpikové jednostranne obité;
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – podbitie krovu. Strecha – krov – sedlový; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov – napustenie impregnáciou. Úpravy vnútorných povrchov – napustenie impregnáciou. Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy – hrubé betónové. Objekt nie je užívaný, údržba je zanedbaná, základnú životnosť odhadol znalec na 40 rokov.

Uličné oplotenie, p.č. 6965, k.ú. Nová Bystrica

Prípojka vody, p.č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z plastových rúr. Prípojka bola vybudovaná približne v roku 2012. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Vodomerná šachta, p.č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu včítane vybavenia. Vybudovaná bola v roku 2012. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie, p.č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
Jedná sa o kanalizačnú prípojku od rodinného domu do žumpy. Prípojka bola vybudovaná v roku 1993. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka NN, p.č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 2015, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Žumpa, p.č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej betónovej žumpy s oceľovým poklopom. Žumpa bola vybudovaná v roku 1993. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka plynu, p.č. 6965, k.ú. Nová Bystrica
Rodinný dom je napojený na verejné rozvody plynu prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1998. Základnú životnosť odhadol znlaec na 50 rokov.


Analýza polohy nehnuteľností: Obec Nová Bystrica má približne 2800 obyvateľov, je vzdialená 30 km od okresného mesta Čadca. Občianska vybavenosť: materská škola, kostol, kultúrny dom, obecný úrad, sieť obchodov. Približne 200 m od predmetu dražby je zastávka autobusu.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
23 500,00 €
Najnižšie podanie:
21 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
3 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1906268
Termín prvej obhliadky:
25.11.2019 - 13:00
Termín druhej obhliadky:
09.12.2019 - 14:00
Miesto konania dražby:
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
Termín konania dražby:
11.12.2019 - 11:00
Katastrálna územie:
Obec: Nová Bystrica, Okres: Čadca, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu