Rodinný dom Šíd

11 000
Rodinný dom Šíd

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Rodinný dom, súp. č. 299, parc. č. 609, k.ú. Šíd

Rodinný dom. súp. č. 299 na parcele C KN č. 609 je situovaný ako samostatne, stojaci dom v okrajovej časti obce Šíd, katastrálne územie Šíd, okres Lučenec. Podlá rozhodnutia ONV Lučenec č. ÚP-1088/1987 zo dňa 7.12.1987 bol rodinný dom postavený na základe stavebného povolenia č. 2241/69-Kr. zo dňa 19.12.1969, ktoré vydal ONV Lučenec. Užívanie rodinného domu bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. 3664/72-Mš. zo dňa 14.12.1972, ktoré vydal ONV Lučenec.

Dispozičné riešenie:
podzemné podlažie – kotolňa, pivnica, kuchyňa, chodba, schodisko, 2 x izba
1. nadzemné podlažie – 2 x izba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba, schodisko, komora
2. nadzemné podlažie – 2 x izba, kúpeľňa s WC, chodba, schodisko, komora, balkón
Orientácia hlavných obytných miestností k svetovým stranám je na juhovýchod a severozápad.

Stavebnotechnické riešenie:
1. Podzemné podlažie
Základy – betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové
. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko – liate terazzo, betónová, keramická dlažba. Úpravy vonkajších povrchov – obklady fasád – obklady keramické. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – dvojité z tvrdého dreva s dvojvrstv. Zasklením. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – parkety; dlažby a podlahy ost. miestností – cementový poter, tehlová dlažba. Vybavenie kúpeľní – vaňa plastová jednoduchá; – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; záchod – splachovací bez umývadla. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové; zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody – z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie – azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná; elektrický rozvádzač – s poistkami.

2. Nadzemné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové
. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko – keramická dlažba. Strecha – krovy – väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove – azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; – vane; – WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – dvojité z tvrdého dreva s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – parkety; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná; – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; záchod – splachovací bez umývadla. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové panely. Vnútorné rozvody vody – z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie – azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná.

3. Nadzemné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové
. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky. Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – dvojité z tvrdého dreva s dvojvrstv. zasklením. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – parkety; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní – vodovodné batérie – pákové nerezové; záchod – splachovací bez umývadla. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové. Vnútorné rozvody vody – z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie – azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná.


Hospodárska budova, parc. č. 609, k.ú. Šíd

>Hospodárska budova je postavená za rodinným domom, na parc. č. 609 v k.ú. Šíd. Pozostáva zo skladu, dvoch chlievov a výbehu pre ošípané. Technické riešenie: základy – bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly nad 15 do 30 cm. Strecha – krov – sedlový; krytina strechy na krove – azbestocementové šablóny; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – brizolit. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov – dvere – drevené zvlakové; okná – jednoduché drevené. Podlahy – cementový poter.

Chliev, parc. č. 609, k.ú. Šíd
Hospodárska budova je postavená za rodinným domom, na parc. č. 608/1 v k.ú. Šíd. Pozostáva z chlieva a vchodu do podzemnej pivnice. Technické riešenie: základy – bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – brizolit. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové; okná – jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy – cementový poter.

Uličný plot, parc. č. 609, k.ú. Šíd
Plot oddeľujúci pozemok od ulice bol vybudovaný v roku 1975. Plot je založený na základovom páse, podmurovka je betónová, výplň je z oceľovej tyčoviny v rámoch. V oplotení je osadená vstupná brána a bránka. Základnú životnosť plota odhaduje znalec na 50 rokov.

Studňa – kopaná, hĺbka 5m, priemer 1000 mm. Začiatok užívania 1970.
Prípojka kanalizácie, parc. č. 609, k.ú. Šíd – rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy, prípojka je z kameninových rúr.
Prípojka vody, parc. č. 609, k.ú. Šíd – rodinný dom je zásobovaný vodou z vlastnej studne. Prípojka je z oceľových rúr.
Prípojka NN, parc. č. 609, k.ú. Šíd – rodinný dom je pripojený na verejné rozvody elektrickej energie vzdušnou prípojkou.
Spevnené plochy, parc. č. 609, k.ú. Šíd – prístupový chodník k rodinnému domu je z monolitického betónu hr. 10 cm. Vybudovaný bol v roku 1973.
Žumpa, parc. č. 609, k.ú. Šíd – rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy, ktorá bola vybudovaná v roku 1972.
Podzemná pivnica, parc. č. 609, k.ú. Šíd

Analýza polohy nehnuteľností: Obec Šíd obec počtom obyvateľov približne 1250, situované 17 km juhovýchodne od okresného sta Lučenec, ktoré je spoločenským aj hospodárskym centrom regiónu Novohrad a 5 km východne od mesta Fiľakovo. Spojenie s obcou je železničnou a autobusovou pravou po verejnej komunikácii 11/571, dosah do okresného mesta do 20 minút. V obci sa nachádza obecný úrad, obchody s potravinami, športový areál, základná škola, materská škola. Nehnuteľnosť je situovaná ako samostatne stojaci rodinný v zástavbe rodinných domov v okrajovej časti obce. Konfigurácia terénu v danom mieste je mierne svahovitá, prístup z obecnej spevnenej komunikácie. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod NN, verejný vodovod a rozvod plynu.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
11 000,00 €
Najnižšie podanie:
11 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
2 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1906264
Termín prvej obhliadky:
04.10.2019 - 11:40
Termín druhej obhliadky:
11.10.2019 - 11:40
Miesto konania dražby:
Zasadačka na prízemí, budova Obecného úradu Vidiná (vchod od parku), ul. Športová č. 255/1, 985 59 Vidiná, okr. Lučenec, Banskobystrický kraj.
Termín konania dražby:
25.10.2019 - 11:30
Katastrálna územie:
Obec: Šíd, Okres: Lučenec, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu