Rodinný dom Stročín

Pripravujeme
Rodinný dom Stročín

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí vedených

Okresným úradom Svidník, okres Svidník, obec STROČÍN, katastrálne územie Stročín, evidovaných na liste vlastníctva č. 421 ako:


>parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:
84/3 Zastavané plochy a nádvoria 26
84/4 Zastavané plochy a nádvoria 29
84/7 Zastavané plochy a nádvoria 25
84/8 Zastavané plochy a nádvoria 20
85/3 Trvalé trávne porasty 84


stavba:
Súp. č. Na parc.č. Druh a popis stavby:
147 84/6 10 – Rodinný dom


a
Okresným úradom Svidník, okres Svidník, obec STROČÍN, katastrálne územie Stročín, evidovaných na liste vlastníctva č. 418 ako:

>parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:
84/5 Zastavané plochy a nádvoria 134

84/6 Zastavané plochy a nádvoria 41

vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva.

>Predmetom dražby je rodinný dom so súp. č. 147, nachádzajúci sa v obytnej časti obce Stročín, okres Svidník.
Rodinný dom je samostatne stojací, čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím.
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je riešený ako čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Pôdorysný tvar domu v 1.NP a podkroví je obdĺžnikový. V 1.PP sa nachádza kotolňa a schodisko do 1.NP. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza, závetrie, zádverie, chodba, kuchyňa + jedálenský kút, špajza, schodisko do podkrovia a 2x izba. V podkroví sa nachádza, schodiskový priestor, chodba, izba, loggia, izba, kúpeľňa + WC a 2x izba.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA: Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou. Základy betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Murivo 1.PP z monolitického betónu. Murivo 1.NP ako aj podkrovia murované z iných materiálov ( tvárnic ). Deliace konštrukcie v celom rodinnom dome tehlové. Vnútorné omietky v celom rodinnom dome sú vápenné šťukové hladké, v 1.PP nevyhotovené. Strop 1.PP a 1.NP s rovným podhľadom betónový monolitický a strop podkrovia s rovným podhľadom drevený trámový. Krov väznicový sedlový, manzardový. Krytina strechy na krove z lakoplastovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, len žľaby a zvody, záveterné lišty, vyhotovené na 50 %. Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny…), z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky 1.NP nad 2/3 omietanej plochy, škrabaný brizolit (4x), urobené na 50 %. Fasádne omietky podkrovia, škrabaný brizolit nad 2/3 omietanej plochy (2x) a škrabaný brizolit do 1/3 (2x), vyhotovené na 50 %. Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu v 1.PP a 1.NP z cementového poteru. Dvere v 1.PP hladké plné v 1.NP a podkroví plné alebo zasklené dyhované. Okná v celom rodinnom dome plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v 1. NP a podkroví z laminátovej plávajúcej podlahy v podkroví čiastočne neurobené. Dlažby a podlahy ostatných miestností v 1.PP z cementového poteru a v 1.NP a podkroví prevážne z keramickej dlažby v podkroví z časti neukončené. Ústredné vykurovanie v 1.NP a podkroví teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi – oceľové vykurovacie panely Korad. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) v celom rodinnom dome svetelná. Rozvod vody v celom rodinnom dome z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Inštalácia plynu, rozvod zemného plynu v 1.PP a 1.NP. Kanalizácia do verejnej siete v 1.NP a podkroví z plastového potrubia (3 ks). Zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač elektrický v 1.PP (1 ks). Zdroj vykurovania, kotol ústredného vykurovania na tuhé palivo v 1.PP (1 ks). Vybavenie kuchyne v 1.NP, sporák plynový s elektrickou rúrou (1 ks), drezové umývadlo oceľové smaltované (1 ks), kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (2,5 bm). Vnútorné vybavenie 1.NP, vaňa plastová rohová (1 ks), umývadlo (1 ks). Vodovodné batérie 1. NP, pákové nerezové (1 ks), pákové nerezové (2 ks). Vnútorné vybavenie podkrovia, vaňa plastová rohová (1 ks), umývadlo (1 ks), nevyhotovené. Vodovodné batérie 1. NP, pákové nerezové (1 ks), pákové nerezové (1 ks), nevyhotovené. Záchod splachovací bez umývadla v 1.NP (1 ks) a podkroví (1 ks). Vnútorné obklady 1.NP, prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks), vane (1 ks), WC min. do výšky 1 m (1 ks). Vnútorné obklady podkrovia, prevažnej časti kúpeľne min. d
Obec Stročín sa rozprestiera v Ondavskej pahorkatine, v povodí rieky Ondavy. Jej územie bolo osídlené Slovanmi v 11. storočí. Prvá písomná zmienka o Stročíne pochádza z roku 1317. Od 14. storočia získal trhové práva a vyvíjal sa ako mestečko. V súčasnosti je rozvinutou obcou s viac ako 500 obyvateľmi.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Stročín, Okres: Svidník, Kraj: Prešovský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu