Rodinný dom Temeš

42 500
Rodinný dom Temeš

Popis

Rodinný dom, súp. č. 73, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš

Rodinný dom. súp. č. 73 na parcele C KN č. 845/3 je samostatne stojaci dom v kat. ú. Temeš, obec Temeš, okres Prievidza. Podľa údajov zo znaleckého posudku bola stavba rodinného domu postavená v roku 1971. Na základe stavebného povolenia vydaného Okresným úradom v Prievidzi č. OZP/2002/6641/SPN zo dňa 06.08.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2002, bola povolená prestavba a prístavba rodinného domu. Vrámci prestavby bolo zobytnené podkrovie rodinného domu, vybudovaná bola nová prípojka vody, prípojka NN, kanalizačná prípojka a žumpa. Kolaudačné rozhodnutie, ktorým malo byť povolené užívanie povolených stavebných úprav, nebolo predložené. Rodinný dom je samostatne stojaci, osadený na svahovitom teréne, trojpodlažný (suterén, prízemie, podkrovie). Objekt je zastrešený sedlovou strechou s polvalbami.

Dispozičné riešenie:
V suteréne sa nachádza dielňa, 3x sklad, práčovňa. Na prízemí je veranda, chodba, 3x izba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, špajza, schodište. V podkroví je chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, 3x izba a loggia. Orientácia hlavných obytných miestností k svetovým stranám je prevažne na juhozápad.

6 -izbový
1.PP: 114,4m2
1.NP: 127,9m2
2.NP: 112,6m2

>
Stavebnotechnické riešenie:
Rodinný dom je založený na betónových základových pásoch z vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo suterénu je z monolitického betónu, nosné priečky sú tehlové, v I.NP a II.NP je murivo z pórobetónových tvárnic hr. 45 cm, vnútorné priečky sú pórobetónové hr. 15 a 30 cm. Stropné konštrukcie nad suterénom a I.NP., sú monolitické železobetónové dosky s rovným podhľadom, nad II.NP je drevený trámový strop s rovným podhľadom. Pôvodná strešná konštrukcia bola nahradená novým sedlovým dreveným krovom s manzardou nad balkónom, krytina na krove je betónová škridla BRAMAC na drevenom latovaní, v časti vstupu do I.NP je pôvodná jednoplášťová plochá strešná konštrukcia nad ktorou bol zrealizovaný balkón. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava je škrabaný brizolit, vnútorné omietky sú vápenno cementové hladké, v kúpeľniach a za kuchynskými linkami je keramický obklad. Vnútorné schodište je železobetónové monolitické s povrchom stupňov z PVC, schodište do I.PP ktoré je samostatné povedľa vstupu do domu je s povrchom z cementového poteru. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vchodové dvere sú drevené čiastočne presklené, vnútorné dvere na prízemí sú hladké plné osadené do oceľových zárubní, v podkroví sú drevené osadené v obložkových zárubniach. Výplne okenných otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom. V kúpeľni v I.NP sa nachádza umývadlo a vaňa, WC je samostatné, v II.NP je sprchovací kút, umývadlo a WC. V kuchyniach je kuchynská linka z materiálov na báze dreva s plynovým sporákom na propanbutan, digestorom a nerezovým drezom. Batérie v I.NP sú pôvodné obyčajné, v II.NP sú nové pákové. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s rozvádzačom isteným poistkovými ističmi. Vykurovanie je z centrálneho zdroja, v I.PP je stacionárny kotol na tuhé palivo. Ohrev TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom, vykurovacie telesá sú oceľové radiátory. Rozvody vody sú z pozinkovaných rúr. Kanalizácia je zvedená do vodotesnej žumpy.

Uličný plot, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš

>Plot oddeľujúci pozemok od ulice bol vybudovaný v roku 1971. Plot je založený na základovom páse, podmurovka je betónová, výplň je z oceľových profilov v ráme. V oplotení je osadená vstupná brána a bránka. Základnú životnosť plota odhadol znalec na 60 rokov. Dĺžka plotu: 45,50 m.

Bočný plot, parc. č. 845/2, k.ú. Temeš

>Plot je založený na pätkách pod stĺpikmi, výplň je zo strojového pletiva. Plot bol vybudovaný v roku 1971.
Základnú životnosť plota odhadol znalec na 50 rokov.
Dĺžka plotu: 42,50 m.


Prípojka vody, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Prípojka je z plastových rúr, vybudovaná bola v roku 2004, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Vodomerná šachta, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš

>Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom s vybavením vodomernou súpravou. Šachta bola vybudovaná v roku 2004, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.


Prípojka kanalizácie, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš
Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej žumpy, prípojka vybudovaná v roku 2004 je z plastových rúr. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka NN, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš

>Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody elektrickej energie zemnou prípojkou. Vybudovaná bola v roku 2004, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.


Spevnené plochy, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš

>Prístupový chodník k rodinnému domu a komunikačný priestor okolo domu je z monolitického betónu. Vybudované boli v roku 1971, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.


Žumpa, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš
Rodinný dom je odkanalizovaný do betónovej monolitickej izolovanej žumpy, žumpa bola vybudovaná v roku 2004. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Oporný múr, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš

>Bod: Betónové – monolitické

Vonkajšie schody, parc. č. 845/3, k.ú. Temeš
Vonkajšie schody zabezpečujú prístup na prízemie rodinného domu. Schody sú betónové monolitické, vybudované boli v roku 1971.

Podzemná pivnica, parc. č. 845/2, k.ú. Temeš

>Položka: Murovaná, kamenná alebo betónová s rovným stropom monolitickým

Analýza polohy nehnuteľností:
Rodinný dom so súp. č. 73 sa nachádza v obci Temeš, katastrálne územie Temeš, okres Prievidza, v zastavanom území obce. Je situovaný na okraji obce, hustota obyvateľstva ja v tejto časti obce malá. Obec leží cca 23 km severozápadne od okresného mesta Prievidza, má približne 220 obyvateľov. V obci je len základná občianska vybavenosť, Obecný úrad, kultúrne stredisko, futbalové ihrisko, obchod.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
46 800,00 €
Najnižšie podanie:
42 500,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
2006041
Termín prvej obhliadky:
13.08.2020 - 10:00
Termín druhej obhliadky:
18.08.2020 - 12:00
Miesto konania dražby:
Salónik Galéria na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín
Termín konania dražby:
25.08.2020 - 09:30
Katastrálna územie:
Obec: Temeš, Okres: Prievidza, Kraj: Trenčiansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu