Rodinný dom Veľký Horeš

6 700
Rodinný dom Veľký Horeš

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Rodinný dom súp.č. 120 na parc.č. 459/1, k.ú. Veľký Horeš

Rodinný dom súp.č. 120 bol postavený na pozemku parc.č. 459/1 v zastavanom území obce Veľký Horeš, k.ú. Veľký Horeš, okres Trebišov. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1949-1950 na základe Potvrdenia vydaného Obcou Veľký Horeš dňa 10.03.2008. Stavba je samostatne stojaca bez podpivničenia, má obytné prízemie a povalu, za rodinným domom zo severnej strany sa nachádza dreváreň. V rodinnom dome sú dve obytné izby a príslušenstvo, ktoré tvorí chodba, kuchyňa a kúpeľňa. Hlavným vstupom od dvora sa vchádza do kuchyne, odkiaľ je vstup do prednej a zadnej izby, vstup je aj do zadnej chodby s prechodom do kúpeľne. Zastavaná plocha prízemia rodinného domu je 106,22 m2. Objekt je situovaný vo vedľajšej ulici, ktorá sa napája na štátnu cestu v smere Kráľovský Chlmec – Veľký Horeš – Slovenské Nové Mesto – Trebišov. Rodinný dom je situovaný v južnej okrajovej časti obce, v obytnej lokalite a v zástavbe rodinných domov. Prístup je zjazdom zo spevnenej komunikácie vedľajšej cesty, je tu možné sa napojiť na elektrickú rozvodnú sieť obce, na verejný STL rozvod plynu, na verejný vodovod a na vzdušnú telefónnu sieť, kanalizácia v obci nie je zrealizovaná, odpadové vody z rodinných domov sú odvádzané do žúmp. Zásobovanie rodinného domu pitnou vodou je z vlastnej studne, odpadové vody sú odvedené do žumpy pri rodinnom dome, napojenie na vzdušnú elektrickú sieť NN vzdušnou prípojkou z hlavného VN vedenia pri miestnej komunikácii s meraním a istením v RE skrini osadenej v oplotení (meranie demontované), plynová prípojka je zrealizovaná pred rodinným domom, ale sa nevyužíva – demontované meranie plynu.

Stavebnotechnický podpis prevzatý zo ZP č. 19/2008: Základy domu tvoria základové betónové pásy v vodorovnou izoláciou, obvodové a nosné murivo prízemia je z nepálených tehál a kameňa, priečky sú z plných pálených tehál, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom omietnutý vápennou omietkou, krov na celým domom je drevený sedlový s krytinou z pálenej škridle, krytina je upevnená na drevených latách, krov je opatrený klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápenné hladké, vnútorné omietky stien v rodinnom dome sú vápenné hladké opatrené maľbou, podlahy obytných miestností nie sú dokončené zatiaľ z betónovej mazaniny, dvere v dome sú drevené hladké plné alebo z časti presklené osadené v kovových zárubniach, okná v dome pôvodné drevené dvojité a časť sú plastové opatrené izolačným dvojsklom. Rodinný dom má zrealizované nové rozvody svetelnej zásuvkovej a motorickej inštalácie s istiacou skriňou, sú tu zrealizované rozvody teplej a studenej vody, rozvod ležatej a zvislej kanalizácie so zaústením do žumpy pri rodinnom dome, sú tu zrealizované rozvody zemného plynu k plynovým kachliam zn. Gamat.

Sklad za RD
Sklad je vybudovaný za RD zo severnej strany na p.č. 459/1. Drobná stavba bola na základe podkladov od objednávateľa, nakoľko obhliadka nebola znalcovi umožnená vybudovaná v roku 1975.Technické riešenie: Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie – drevené stĺpikové jednostranne obité; dreveným plášťom. Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná. Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy – hrubé betónové, tehlová dlažba. Vzhľadom na použité materiály, celkový stavebnotechnický stav prvkov dlhodobej životnosti v čase ohodnotenia, stanovil znalec životnosť skladu na 50 rokov.

Plot čelný od ulice z južnej strany parciel č. 459/1 a 459/2
Plot predný od ulice z južnej strany parciel č. 459/1 a 459/2 vybudovaný v roku 1975. Výplň plotu je zrealizovaná z drevených zvislých dosák na podmurovke betónovej monolitickej a betónových stĺpikoch z vonkajšej strany obložených keramickým obkladom na betónovom základe. Súčasťou oplotenia je bránka a brána z kovových profilov.

Studňa na p.č. 459/2
Studňa umiestnená vo dvore na p.č. 459/2 zrealizovaná v roku 1948.

Vodovodná prípojka z verejnej siete
Vodovodná prípojka z verejnej siete od vodomernej šachty umiestnenej v blízkosti prednej hranice pozemku pri prednom oplotení z juhovýchodnej strany do RD v dĺžke 22 m z plastového potrubia, vybudovaná v roku 1994.

Vodomerná šachta
Vodomerná šachta je umiestnená pred RD pri prednom oplotení z južnej strany, vybudovaná v roku 1994. Šachta je betónovej konštrukcie s oceľovým poklopom.
Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka z RD do vlastnej žumpy z PVC potrubia, vybudovaná v roku 1975 v dĺžke 8 m.

Žumpa betónová
Žumpa žb. konštrukcie je umiestnená na p.č. 459/2 vedľa RD vybudovaná v roku 1975 o objeme 17,50 m3.

Spevnená plocha – chodník betónový
Chodník betónový pri RD je vybudovaný po dĺžke RD šírky 1,20 m, vybudované podľa podkladov od objednávateľa v roku 1975.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
6 700,00 €
Najnižšie podanie:
6 700,00 €
Dražobná zábezpeka:
2 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1906203
Termín prvej obhliadky:
26.11.2019 - 16:00
Termín druhej obhliadky:
27.11.2019 - 10:00
Miesto konania dražby:
Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
Termín konania dražby:
12.12.2019 - 12:00
Katastrálna územie:
Obec: Veľký Horeš, Okres: Trebišov, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu