Zámok Vígľaš

16 610 000
Zámok Vígľaš

Popis

Zámok Vígľaš, súp. č. 602, parc. č. 800/1, k.ú. Vígľaš

Zámok Vígľaš je situovaný v katastri obce Vígľaš. Objekt zámku je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok.

Vek stavby bolo možné určiť len orientačne podľa historických prameňov: Podľa ústnej tradície hrad vybudovali vraj križiaci ešte v 13. storočí. Tento pôvodne gotický hrad, sa spomína v roku 1393. Neskôr bol kráľovským majetkom alebo majetkom korunných kráľovien. Koncom 14. storočia ho prestavali na poľovnícky zámok. V 16. a 17. storočí ho prebudovali na protitureckú pevnosť. Opevnili vonkajšie múry a pristavali dve veže. V 18. storočí ho Esterházyovci prestavali na hradný kaštieľ, vtedy vybudovali aj nové krídlo, upravili nádvorie a interiéry a prefasádovali ho. V roku 1891 sa uskutočnili menšie romantické úpravy objektu. V bojoch pri prechode frontu 1945 vyhorel a odvtedy bol zrúcaninou až do času jeho rekonštrukcie ukončenej v roku 2013. V roku 2002 bola zrekonštruovaná časť opevnenia a v roku 2002 aj vstupná veža zámku. Z uvedených historických dát nie je možné zistiť presný rok postavenia zámku. V 18. storočí bola uskutočnená významná prestavba a prístavba zámku, z tohto dôvodu stanovujem rok postavenia objektu na 1750.

Objekt mal tri obytné krídla okolo obdĺžnikového dvora, v jednom z nich bola gotická kaplnka a nebol opevnený. Obranu zabezpečovala predsunutá veža a strieľne pri vstupnej bráne, plus jedna štvorcová bašta na SZ nároží s niekoľkými stupňami strelných otvorov. V 16.storočí pri zosilnení opevnenia postavili obvodový obranný múr s okrúhlymi nárožnými baštami. Vstupná brána s padacím mostom bola začlenená do opevnenia a v poslednom období opevňovania začiatkom 17. storočia postavili na dvoch nárožiach delové bašty. Od polovice 18. storočia ho Esterházyovci barokizovali na pohodlné panské sídlo – na vonkajšom nádvorí postavili hospodárske budovy a vo vnútornom nádvorí pristavali k prízemiu arkády s pilierami. Na poschodí nad arkádami bola chodba so zamurovanými oknami. Miestnosti na prvom poschodí dostali nové barokové klenby. Koncom 19. storočia sa pokúšali o romantickú rekonštrukciu (neogotické a neorenesančné detaily – hlavne atika).

Na zámku sa zachovali pôvodné časti klenutých miestností, pivničné priestory s gotickým portálom a krbom, prevažná časť architektúry kaplnky a priľahlých priestorov. Pred rekonštrukciou objektu chýbala strecha, čo urýchľovalo zánik interiérových detailov – v miestnostiach na prvom podlaží sa prepadávala klenba, arkádové chodby na poschodí boli zarastené náletovou zeleňou a omietky boli v značne deštruovanom stave. Nezachovali sa ani výplne otvorov, podlahy a pod. Stavebným materiálom pôvodného zámku je zmiešané kamennotehlové murivo.

Z pôvodnej gotickej stavby sa zachoval priestor a členenie kaplnky, priľahlých reprezentačných miestností, časti prízemia a opevnenia. Ďalšie opevnenie zo 16. storočia má štyri nárožné veže. Zachovala sa aj baroková arkáda a fasády obytných krídel. Atika, ktorá je výrazným prvkom siluety hradu, je prevažne z konca 19. storočia. V rohu hlavného nádvoria sa zrútila interiérová fasáda – dôkaz premočenia a statického porušenia objektu. Obvodový obranný múr bol zrekonštruovaný.

Rekonštrukcia zámku Vígľaš bola povolená stavebným povolením, ktoré vydala Obec Vígľaš pod č. V2008/60SP/MF-rozh. dňa 07.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2008. Rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013, kedy Obec Vígľaš vydala rozhodnutie č. V2013/121SP/HS-rozh. zo dňa 06.12.2013, právoplatné dňa 11.12.2013.

Objekt bol zrekonštruovaný na kongresový hotel vyššej kategórie. Danosti pôvodného technického a dispozičného riešenia sú v princípe akceptované a doplnené o nové priestory, potrebné k dosiahnutiu požadovanej úrovne, rozsahu a kvality služieb a štandardu vybavenosti hotela.

V architektonickom výraze exteriéru sa v plnej miere rešpektuje pôvodný stav pred rokom 1945, kedy zámok pri prechode frontu vyhorel. Nové hmotné prvky lokálne dopĺňajúce pôvodný priestorový koncept sú jasne priznané a tvoria novú kultúrnu vrstvu v hmote objektu. Výrazné priestorové nároky kongresovej časti sa navonok neprejavili, nakoľko sú umiestnené v novovytvorených podzemných priestoroch.

Dispozičné riešenie rešpektuje systém dvoch pôvodných nádvorí. Prvé prístupné širšej verejnosti resp. návštevníkom zámku, druhé nádvorie je vyhradené pre ubytovaných hostí ako viacúčelový priestor. Zámok je tvorený troma samostatne stojacimi objektmi. Severozápadnou baštou, juhozápadná bašta so vstupnou bránou, kde sú umiestnené samostatné ubytovacie priestory apartmánového typu v troch nadzemných a jedným čiastočne podzemným podlažím. Tretím objektom je samotný zámok, postavený ako obdĺžnik s vnútorným nádvorím resp. štvorkrídlový objekt, kde jedno z krídel je tvorené skalným masívom v úrovni prízemia. Objekt má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie.

Dispozične je objekt rozdelený do dvoch hlavných zón. Voľne prístupnej (verejnej) časti a privátnej časti, vyhradenej ubytovaným hosťom. Centrálnym uzlom komunikačného systému hotela je recepčná hala (foyer) umiestnená pri hlavnom vchode do objektu v juhozápadnom rohu dispozície. Foyer je prepojený galériou na denný bar vytvárajúci prepojenie vstupu a protiľahlého krídla zámku, kde sa nachádzajú reprezentačné priestory kaplnky a rytierskej sály. V prvom a druhom poschodí je recepčná hala napojená na ubytovaciu časť, suterénom je zase spojená s kongresovou sálou a reštauráciou. Ponuku spoločenských aktivít dopĺňa zámocká vináreň a cukráreň umiestnená na prízemí severného krídla. Kuchyňa s príslušenstvom je umiestnená v prízemí západného krídla, kde sa dostáva do centrálnej polohy vzhľadom na umiestnenie vinárne, reštaurácie, kongresovej haly a cukrárne. Samostatným celkom je zámocký wellness využívajúci priestory jestvujúceho suterénu pod severným krídlom. Po vytvorení prepojenia na severnú baštu je umiestnené fitness a v druhom podzemnom podlaží šatne, vznikli tak relaxačné priestory pre hostí zámku. Ubytovacia časť hotela je v prevažnej miere umiestnená do 2. a 3. nadzemného podlažia.

V rámci rekonštrukcie zámku boli vykonané búracie práce, čistenie terénu, vytvorené boli nové klenbové stropné konštrukcie nad 1. PP, 1. NP a stropná konštrukcia nad 2. NP. Vymurované boli nové priečky. Vyhotovená bola nová strešná konštrukcia s krytinou, vonkajšie a vnútorné omietky, všetky rozvody, podlahové krytiny, osadené boli nové výplne otvorov tak z exteriéru ako aj v interiéri, zrealizované boli hygienické zariadenia, vybavená bola kuchyňa a celkové zariadenie zámku.

Pred samotným zahájením stavebných prác bolo nutné odstrániť nekultivovanú zeleň z objektu a okolia. Zo zachovalých častí zámockých múrov sa odstránila stavebná suť, ktorá vznikla zavalením pivničných priestorov 2 – 3 nadzemnými podlažiami. Novovybudované podzemné objekty sú založené na základových pásoch v kombinácii s doskovými základmi. Pôvodný objekt je založený na andezitovom skalnom masíve, lokálne zvetranom v zanedbateľnom rozsahu. Vzhľadom na veľkú šírku pôvodných zvislých stenových prvkov (1,5m – 2,5m) boli potrebné len lokálne úpravy konštrukcií v častiach určených statikom. Pôvodné murivo je z väčšej časti kamenné, doplnené tehlou hlavne v mladších vývojových fázach. Bolo doplnené do pôvodného objemu buď kamenným murivom v plnom rozsahu chýbajúcich častí, alebo tehlovým vo vyznačených partiách. Všetky horizontálne nosné konštrukcie v pôvodnom objekte aj v nových častiach (podzemných aj nadzemných) sú riešené ako železobetónové doskové, prípadne trámové. Jestvujúce klenby boli jednotlivo posúdené statikom a pre každú bol navrhnutý konkrétny spôsob sanácie (technicky, technologicky a materiálovo). V miestach deštruovaných klenieb boli podľa dostupných podkladov (nábehy, stopy, rebrovanie, analógie) vytvorené klenby nové. Nenosné zvislé konštrukcie sú murované z YPORu hr.150mm resp. POROTHERMU 115mm. Niektoré deliace konštrukcie sú riešené ako montované (sklenené, sadrokartónové). Všetky schodiská sú monolitické železobetónové. Vnútorné omietky stien v nových častiach strojové, vápenné, tenkovrstvé, rohy vystužené rohovými lištami. Fasáda je zateplená a časť je omietnutá tenkovrstvou silikónovou omietkou. Obklady stien interierov sklo, gres, keramika podľa účelu miestností. V pôvodných priestoroch bol podkladom pre finálnu úpravu povrchov reštaurátorský prieskum s návrhom obnovy. Podlahy sú v prevážne časti riešené ako gresové resp. keramické dlažby v priestoroch hygieny, kuchyne. V izbách ubytovania sú použité koberce, pochôdzne exteriérové terasy – prírodná kamenná dlažba. Okná, dvere a zasklené steny (exteriér – interiér) sú hliníkové a drevené, hliníkové sú upravené vypaľovacím lakom, zasklenia všetkých okien izolačným dvojsklom kmax=1,1 W.m-2.K-1. Drevené v pôvodných okenných otvoroch v členení a prevedení schválenom pamiatkovým úradom. Vnútorné drevené dvere sú v nových častiach jednokrídlové, plné, hladké s poldrážkou, do drevenej rámovej zárubne resp. sklenené (bezpečnostné sklo) jednokrídlové bezrámové s nepriehľadnou nalepenou fóliou. Dvere v pôvodných priestoroch sú drevené. Plochá strecha nad dostavaným štvrtým krídlom je obrátená, s tepelnou izoláciou extrudovaným polystyrénom hrúbky 140 mm v dvoch vrstvách a štrkovým násypom na izolácii proti vode. Pôvodné kamenné obvodové murivo je zateplené termoizolačnou fasádnou omietkou. Krov je izolovaný po celej ploche minerálnou vlnou hrúbky 140mm v dvoch vrstvách.


Severná bašta (Zámok Vígľaš), súp. č. 602, parc. č. 800/1, k.ú. Vígľaš

… severná bašta, objekt obdĺžnikového pôdorysu situovaný v opevnení zámku. Z objektu sa zachovalo obvodové kamenné murivo, zastrešený je dreveným krovom so šindľovou krytinou. Objekt bol zrekonštruovaný s účelom využitia pre wellnes.

Západná budova (Zámok Vígľaš), súp. č. 602, parc. č. 800/1, k.ú. Vígľaš

Západná budova sa nachádza po ľavej strane od hlavného vstupu do objektu Zámku Vígľaš. Je to novostavba daná do užívania v roku 2013 pristavená k pôvodnému obrannému múru zámku. Objekt je prízemný, nepravidelného pôdorysného tvaru, zastrešený je čiastočne pochôdznou plochou strechou v časti bližšie k opevneniu a čiastočne pultovou strechou. V budove sa nachádza kotolňa, kancelárie, recepcia, dva salóniky a hygienické zariadenia.

Objekt je založený na betónových základoch. Nosné murivo je zmiešané, tvorené je z pálených tehál, keramických tvárnic a vystuženého monolitického betónu. Pochôdznu časť strechy tvorí ŽB doska s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou, nášľapnú vrstvu tvoria žulové kocky. Pultovú časť strechy tvorí zateplený krov, strešná krytina je bridlicová. Vnútorné omietky sú vápennocemetové hladké, opatrené maľbou a tapetami. Fasáda je vytvorená kamenným obkladom. Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom, oplechovanie parapetu je hliníkovým plechom. Povrchy podláh sú tvorené podľa účelu miestností keramickou dlažbou a kobercami. V hygienických zariadeniach sú osadené zariaďovacie predmety bežného štandardu. Vykurovanie objektu je z centrálnej kotolne, radiátory sú oceľové panelové. V salónikoch sú klimatizačné jednotky. V kotolni sa nachádza technologické zariadenie plynovej kotolne, z ktorej je vykurovaný celý objekt zámku a pripravovaná je tu TÚV v zásobníkových ohrievačoch. Objekt je vo veľmi dobrom stavebnotechnickom stave, základnú životnosť stanovil znalec s ohľadom na matriálovo-konštrukčné riešenie objektu na 120 rokov.


Severozápadná bašta, súp. č. 735, parc. č. 800/2, k.ú. Vígľaš

…. je severozápadná bašta súp. č. 735 postavená na parc. č. 800/2. jedná sa o objekt nepravidelného mnohouholníkového pôdorysného tvaru situovaný v opevnení zámku. Objekt je štvorpodlažný, podlažia sú prepojené ŽB schodiskom. Dve podlažia sú čiastočne zapustené do terénu, dve podlažia sú nad terénom.
Obvodové nosné konštrukcie sú založené na rastlom teréne skalného masívu. Vyhotovená bola nová ŽB základová doska. Základové konštrukcie boli dodatočne odizolované. Podstatná časť pôvodného kamenného muriva bola zachovaná a v rámci rekonštrukcie vyspravená. Stropné konštrukcie tvoria železobetónové dosky. Zastrešenie je plochou strechou, konštrukciu strechy tvorí ŽB doska s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. Objekt je v dobrom stavebnotechnickom stave.


Kongresová sála, (Zámok Vígľaš), súp. č. 602, parc. č. 800/1, k.ú. Vígľaš

Kongresová sála je situovaná z južnej strany objektu vsadená medzi krídla zámku. Objekt bol postavený ako novostavba, v roku 2013 bol skolaudovaný. Objekt je prízemný, nepravidelného pôdorysného tvaru, zastrešený je plochou pochôdznou strechou. Objekt kongresovej sály pozostáva zo samotnej kongresovej sály, zo vstupných priestorov a zo zázemia pre obsluhu a personál.
Založenie je na betónových základových pásoch a vystuženej základovej doske. Nosná konštrukcia je betónová monolitická. Konštrukcia zastrešenia pozostáva zo ŽB stropnej dosky, tepelnej izolácie, hydroizolácie. V časti pochôdznej strechy tvoria nášľapnú vrstvu dlaždice z prírodného kameňa. Vyhotovený je kazetový a akustický podhľad. Zo strany nádvoria je objekt presklený pomocou hliníkovej transparentnej steny. Podlaha je z veľkoplošných keramických dlaždíc. Osvetlenie kongresovej sály je žiarivkovými svietidlami zapustenými v podhľade. Nútené vetranie je zabezpečené vzduchotechnickým zariadením. Objekt je v dobrom stavebnotechnickom stave. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov.


Východná bašta (Zámok Vígľaš), súp. č. 602, parc. č. 800/1, k.ú. Vígľaš

Jedná sa o objekt východnej bašty, ktorá je súčasťou opevnenia zámku. Objekt je kruhového pôdorysu. Nosné múry sú z kameňa, čiastočne z tehly. Zachovali obvodové múry, objekt je zastrešený plochou strechou. Podľa historických zdrojov bol bašta postavená v 16. storočí ako súčasť opevnenia. Pre účely znaleckého posudku znalec uvažoval s rokom postavenia 1550.


Obranný múr
Obvodový obranný múr s okrúhlymi nárožnými baštami postavili v 16.storočí pri zosilnení opevnenia. Stavebným materiálom je kameň. Múr je v dobrom technickom stave, bol opravovaný.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka o dĺžke 340 m je prevedená je z HDPE rúr DN 110 mm. Uložená je v samostatnej ryhe v pieskovom lôžku. Napojenie je na verejný vodovod.

Vodomerná šachta
Vodomerná šachta o rozmeroch 2200 x 1500 x 1700 mm so združeným vodomerom TWIN PREMA. Šachta je z monolitického betónu s oceľovým poklopom.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka pre odvádzanie splaškovej vody o dĺžke 80 m. Prevedená je z PVC rúr DN 200.

Kanalizačné šachty
Na kanalizačnú prípojku sú osadené betónové prefabrikované kanalizačné šachty v počte 8 ks.

Pretláčanie rúr
Jedná sa o pretláčanie rúr DN 200 o dĺžke 23 m pod štátnou cestou.

Elektrická prípojka NN
Zemná káblová prípojka NN bola vybudovaná v roku 2013, dĺžka prípojky je 390 m.

Spevnené plochy
Spevnené plochy z dlažobných kociek tvoria plochu dvoch nádvorí zámku. Vybudované boli v rámci rekonštrukcie zámku, užívané sú od roku 2013.

Plynová prípojka
Splašková kanalizácia DN 150
Splašková kanalizácia DN 200
Areálový plynovod
Elektrická prípojka VN
Dažďová kanalizácia
Dažďová kanalizácia – kanalizačné šachty
Dažďová kanalizácia – uličná vpusť

Pozemky parc.č. 800/1 a 800/2
…. pozemok parc.č. 800/1 a 800/2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria situovaný v okrese Detva, obec Vígľaš, kat. územie Vígľaš. Pozemok sa nachádza na kopci nad obcou a je zastavaný objektom Zámku Vígľaš. Pozemok je mierne svahovitý, prístupný je po verejnej spevnenej komunikácii. Napojenie je možné na všetky inžinierske siete.


Analýza polohy nehnuteľností: Zámok je situovaný v strategickej krajinárskej polohe na ostrohu nad riekou Slatina. Opticky ovláda údolie rieky. Je vnímateľný hlavne z východu a severu. K zámku vedú prístupové cesty z obidvoch strán. Môžu slúžiť pre výstavbu i pre zásobovanie, prevádzku i návštevníkov zámku. Parkovacie státia sú situované v prvom nádvorí.

Analýza využitia nehnuteľností: Objekt zámku slúži ako kongresový hotel vyššej kategórie.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Hotel, penzión
Cena podľa znaleckého posudku:
16 610 000,00 €
Najnižšie podanie:
16 610 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
49 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
2103241
Termín prvej obhliadky:
05.07.2021 - 10:00
Termín druhej obhliadky:
12.07.2021 - 10:00
Miesto konania dražby:
Dražobná miestnosť č.518, na 4. poschodí, v budove Business Center Bratislava, a.s., Mlynské Nivy 4959/48, 821 09 Bratislava
Termín konania dražby:
26.07.2021 - 14:00
Katastrálna územie:
Obec: Vígľaš, Okres: Detva, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu