Rodinný dom Gelnica

Pripravujeme
Rodinný dom Gelnica

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí vedený Okresným úradom Gelnica, okres Gelnica, obec GELNICA, katastrálne územie Gelnica, evidovaný na liste vlastníctva č. 3451 ako:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:

770/1 záhrada 310
770/2 zastavaná plocha a nádvorie 486

>
Stavby:
Súp. č. na parc.č. Druh a popis stavby:
363 770/2 10 – rodinný dom (ul. Banícke Námestie)


vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, ďalej len „predmet dražby“.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Gelnica, Okres: Gelnica, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu