Rodinný dom Krušovce

Pripravujeme
Rodinný dom Krušovce

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí vedených Okresným úradom Topoľčany, okres Topoľčany, obec Krušovce, katastrálne územie Krušovce, evidovaných na liste vlastníctva č. 258 ako:


>parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:
151 zastavana plocha a nádvorie 503

152 záhrada 471

>stavba:
Súp. č. Na parc.č. Druh a popis stavby:
524 151 10 – Rodinný dom


vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, ďalej len „predmet dražby“.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
2210211
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Krušovce, Okres: Topoľčany, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu