Rodinný dom Zlaté Klasy

Pripravujeme
Rodinný dom Zlaté Klasy

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).


Rodinný dom súp. č. 385, parc. č. 294/1 s príslušenstvom a pozemkom parc. č. 294/1 v okrese Dunajská Streda, obec Zlaté Klasy, kat. územie Rastice.

Rodinný dom je samostatne stojaci, osadený na rovinatom pozemku v zástavbe rodinných domov, prístupný z miestnej asfaltovej komunikácie. Dom bol postavený v roku 1974, k objektu boli realizované prístavby v prednej i zadnej časti bez dokladovania stavebného povolenia.

Dispozičné riešenie: 3 izby, kuchyňa, hala, chodba, špajza, kúpeľňa .

Technické riešenie:
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie bez podpivničenia. Stavba založená základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je murovaná z tehlového muriva hr. 400 mm, priečky murované z tehál hr. 150 – 250 mm. Stropná inštrukcia prízemia je drevená s rovným podhľadom. Rodinný dom je zastrešený valbovou strechou, krytina strechy je obyčajná jednodrážková škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádna omietka je vápennocementová hladká. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké.
Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové a textilné na betónovom podklade. Podlahy v ostatných miestnostiach sú z keramickej dlažby.
Okná sú plastové, dvere hladké plné aj presklené v oceľových zárubniach.
Inštalácia vody je z oceľových rúr pod povrchom omietky. Elektrická inštalácia na prízemí je svetelná i motorická, istenie poistkovými automatmi. Vykurovanie je ústredné plynové, panelové radiátory a vyrábané domáce plechové.
V kuchyni sa nachádza elektrický sporák, nerezový dres, v kúpeľni je vaňa, umývadlo a WC.

Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku má dom zanedbanú údržbu. Základnú životnosť rodinného domu stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov
.

Výpočet zastavanej plochy rodinného domu so súp. č. 385, kú Rastice, obec ZLATÉ KLASY
1. NP v užívaní od r. 1974 … Zastavaná plocha 108,29 m2 (11,90 x 9,10).
PRÍSLUŠENSTVO
Uličný plot, parc. č. 294/1, k.ú. Rastice
Plot oddeľujúci pozemok od ulice bol vybudovaný v roku 2000. Plot je založený na základovom páse, vybudovaný je z vápenno – pieskovcovej tehly, výplň je z drevených opracovaných latiek. V oplotení je osadená vstupná brána a bránka z oceľových profilov. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 40 rokov.
Dĺžka plotu: 3 m, Pohľadová plocha výplne: 3*1,2 = 3,60 m2
Prípojka vody, parc. č. 294/1, k.ú. Rastice
Rodinný dom je pripojený na verejný vodovod prípojkou z oceľových rúr vybudovanou v roku 1974. Základnú životnosť prípojky stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.
Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie, Položka: Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu, Počet merných jednotiek: 7,6 bm
Vodomerná šachta, parc. č. 294/1, k.ú. Rastice
Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom s vodomernou súpravou. Vybudovaná bola v roku 1974, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.
Bod: Vodomerná šachta (JKSO 825 5)Položka: betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia, Počet merných jednotiek: 3,14 m3 OP
Prípojka kanalizácie, parc. č. 294/1, k.ú. Rastice
Rodinný dom je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie prípojkou z kameninových rúr vybudovanou v roku 1974. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.
Bod: Kanalizačné prípojky a rozvody – potrubie kameninovéPoložka: Prípojka kanalizácie DN 125 mm, Počet merných jednotiek: 7,2 bm
Prípojka NN, parc. č. 294/1, k.ú. Rastice
Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody elektrickej energie vzdušnou prípojkou vybudovanou v roku 1974. Základnú životnosť prípojky stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.
Kategória: Elektrické rozvody (JKSO 828 7), Bod: NN prípojkyPoložka: káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm, Počet káblov: 1, Počet merných jednotiek: 8 bm
Spevnené plochy, parc. č. 294/1, k.ú. Rastice
Spevnené plochy sú vyhotovené z monolitického betónu. Tvoria odstavnú plochu a chodník pri rodinnom dome. Užívané sú od roku 1998, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.
Bod: Plochy s povrchom z monolitického betónuPoložka: Do hrúbky 100 mm, Počet merných jednotiek: 44,14 m2 ZP
Analýza polohy nehnuteľností:
Rodinný dom je situovaný na v obytnej zóne obce Zlaté Klasy, na ul. Dunajská. V okolí sa nachádzajú rodinné domy nižšieho a bežného štandardu, dostupnosť je po spevnených komunikáciách.
Obec Zlaté Klasy sa nachádza na juhozápade Slovenska v hornej časti Žitného ostrova, je prirodzeným spádovým strediskom pre 10 okolitých obcí horného Žitného ostrova. Má vybudované kompletné služby , ako je školstvo, zdravotníctvo, obchod, bankovníctvo a ďalšie služby, ktoré využívajú nielen domáci, ale taktiež aj obyvatelia priľahlých obcí – cca 12000 obyvateľov. Obec má okolo 3600 obyvateľov.
Prístup k objektu je po verejnej spevnenej komunikácii. V obci je autobusová doprava. Kvalitu životného prostredia hodnotím ako bežný hluk a prašnosť z dopravy. Objekt je napojený na elektrickú rozvodnú sieť, verejný vodovod, kanalizáciu a plyn.

Rodinný dom je v stavebnotechnickom stave vyžadujúcom opravy.
Na pozemku nie je rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu.

V zadnej časti pozemku je postavená stavba rozostavaného rodinného domu na parc. č. 294/4, 294/5, ktorá je v súčasnosti užívaná a nie je predmetom výkonu záložného práva ani predmetom ohodnotenia.

Pozemky – Polohová diferenciácia
Pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 255 ako parcela č. 294/1 o výmere 199 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Prístup k pozemku je z verejnej spevnenej komunikácie.
Na pozemku parc. č. 294/1 je postavená stavba rodinného domu súp. č. 385, časť pozemku slúži ako dvor, sú na ňom umiestnené prípojky inžinierskych sietí, oplotenie a spevnená plocha.
Okolitú zástavbu tvoria rodinné domy nižšieho a bežného štandardu. Na pozemku je možnosť napojenia na verejný elektrorozvod, plynovod, vodovod a kanalizáciu.
Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
20 100,00 €
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Zlaté Klasy, Okres: Dunajská Streda, Kraj: Trnavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu