O nás

 

Obchodná spoločnosť Blackside, a.s. vznikla 24.06.2015 zápisom do obchodného registra.
Hlavným dôvodom jej založenia bolo zistenie, že vzhľadom na vývoj v spoločnosti narastá počet subjektov neschopných splácať svoje záväzky, v dôsledku čoho sa dostávajú často do ťažko riešiteľných až takmer neriešiteľných situácií.

 

Činnosť spoločnosti sa bude zameriavať najmä na odkupovanie pohľadávok veriteľov, predovšetkým bánk, s cieľom reštrukturalizácie pohľadávok a ich vymáhania mimosúdnou cestou a v prípade neúspechu alebo neplnenia dohody s dlžníkom, i súdnou cestou, prípadne exekúciou, reštrukturalizáciou, či konkurzom. Pôjde o komplexné riešenia pohľadávok pri maximálnej minimalizácii nákladov, ktoré v konečnom rade znáša dlžník.

Spoločnosť ponúka i správu a vymáhanie pohľadávok veriteľov v rámci mandátnej činnosti, výkon záložného práva v dobrovoľnej dražbe, právne poradenstvo pri uspokojovaní pohľadávok a vysporiadaní dlhov.

V rámci komplexného riešenia pohľadávok je spoločnosť schopná vlastnými silami a v spolupráci najmä so sesterskými spoločnosťami ponúknuť riešenie, ktorého výsledkom bude vysporiadanie pohľadávok veriteľov, „zbavenie“ sa dlhov dlžníkov a spokojnosť s výsledkami.

Napriek tomu, že spoločnosť nemá bohatú niekoľkoročnú históriu činnosti, na ktorú sa odvoláva väčšina spoločností poskytujúcich obdobné služby, v jej tíme pracujú ľudia s niekoľkoročnými bohatými skúsenosťami v oblasti správy a vymáhania pohľadávok. Práve ľudia so skúsenosťami môžu lepšie chápať situáciu dlžníkov a tým prispieť i k spokojnosti veriteľov.
Spoločnosť vďaka vlastnému informačnému systému a skúsenému tímu je schopná spravovať niekoľko tisíc pohľadávok.

Spoločnosť Blackside, a.s. je od roku 2020 členom Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá vznikla v roku 2010. Cieľom združenia je dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok.

 

Spoločnosť má:

  • v zmysle § 19 ods.2 zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vypracovaný Bezpečnostný projekt pre prácu s osobnými údajmi
  • splnenú oznamovaciu povinnosť podľa § 34 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • vypracovaný Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na základe zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
  • Spoločnosť má zriadený odštepného závod v Českej republike, ktorý sa venuje inkasu obchodných a spotrebiteľských pohľadávok a v prípade neúspechu mimosúdneho inkasa aj služby súdneho vymáhania pohľadávok prostredníctvom spolupracujúcich advokátskych kancelárií.