INKASO A ANALÝZY POHĽADÁVOK

Inkaso pohľadávok

Realizujeme formou :

 • odkupovania pohľadávok veriteľov
 • správy pohľadávok veriteľov predovšetkým na základe mandátnej správy pohľadávok a zabezpečovania mimosúdneho i súdneho vymáhania
 • výkonu záložného práva
 • riešenia pohľadávok na základe udeleného plnomocenstva

Spolu s inkasom pohľadávok zabezpečíme:

 • analýzu pohľadávok a súvisiacej dokumentácie
 • návrh optimálneho riešenia
 • reštrukturalizáciu pohľadávok

a to na celom území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska

PORADENSTVO PRI SPRÁVE A VYMÁHANÍ POHĽADÁVOK

Poradenstvo poskytované zamestnancami spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami a praxou pri vymáhaní pohľadávok pozostáva z viacerých krokov:

 • hĺbkového preskúmania pohľadávky, resp. portfólia pohľadávok
 • analýza spôsobov vymáhania určených pohľadávok, resp. portfólia pohľadávok spolu s ich ekonomickým a právnym dopadom na veriteľa
 • ponuka komplexného servisu vymáhania pohľadávok od mimosúdneho vymáhania až po súdne, resp. exekučné konanie
 • monitorovanie dlžníkov vo verejne dostupných registroch za účelom zistenia exekučného konania, konkurzu, reštrukturalizácie, likvidácie a pod.

Analýzy pohľadávok

Zabezpečíme:

 • ekonomickú a právnu analýzu jednotlivých pohľadávok, ale i celého resp. vybraného portfólia
 • sprostredkovanie finančných resp. kapitálových vstupov
 • vypracovanie projektov (investičných, reštrukturalizačných a pod.)
 • poradenstvo (účtovné, daňové, investičné, právne)

 

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE VERITEĽOV V SÚVISLOSTI S COVID-19

Súčasná neľahká spoločenská situácia spojená so šírením vírusu COVID-19 má priamy dopad aj na správu a vymáhanie pohľadávok. Práve pri tejto príležitosti je naša spoločnosť pripravená poskytnúť veriteľom komplexné poradenstvo a analýzu pohľadávok v priamom kontexte so zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „lex korona“). Špecialisti v oblasti výkonu záložného práva, mimosúdneho a súdneho vymáhania sú pripravení poskytnúť Vám potrebné poradenstvo, analýzy ako aj know-how za účelom efektívneho vymáhania pohľadávok aj v tomto neľahkom období za výhodných podmienok.