Byt v obci Banka

Pripravujeme
Byt v obci Banka

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí vedených Okresným úradom Piešťany, okres Piešťany, obec BANKA, katastrálne územie Banka, evidovaných na liste vlastníctva č. 1802 ako:

byt č. 14, na prízemí, vchod č.: 16, v bytovom dome súp.č. 3617, postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc.č. 1190/3,
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č. 1190/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2 o veľkosti 47/1131-in,

vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, ďalej len „predmet dražby“.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Byt
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Banka, Okres: Piešťany, Kraj: Trnavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu