Rodinný dom Búč

Pripravujeme
Rodinný dom Búč

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí vedených Okresným úradom Komárno, okres Komárno, obec BÚČ, katastrálne územie Búč, evidovaných na liste vlastníctva č. 716 ako:


>parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:
2491/12 Vinice 571
2491/258 Zastavané plochy a nádvoria 519
2491/259 Záhrady 512

stavba:
Súp. č. Na parc.č. Druh a popis stavby:

397 2491/258 10 – Rod.dom

vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Búč, Okres: Komárno, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu