Rodinný dom Korňa (podiel 1/2)

Pripravujeme
Rodinný dom Korňa (podiel 1/2)

Popis

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k súboru vecí vedených Okresným úradom Čadca, okres Čadca, obec KORŇA, katastrálne územie Korňa, evidovaných na liste vlastníctva č. 551 ako:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:

2026 Zastavaná plocha a nádvorie 95
2027/1 Zastavaná plocha a nádvorie 406

>
Stavby:
Súp. č. na parc.č. Druh a popis stavby:
451 2027/1 10 – Rodinný dom čS. 451


vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, ďalej len „predmet dražby“.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Korňa, Okres: Čadca, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu