Rodinný dom Svätý Anton

12 750
Rodinný dom Svätý Anton

Popis

Rodinný dom, s.č. 162, p.č. 616, k.ú. Svätý Anton

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).


>Rodinný dom s.č. 162 postavený na pozemku p. č. 616 v kat. území Svätý Anton, obec Svätý Anton, okres Banská Štiavnica. Rodinný dom je nepodpivničený, má tri nadzemné podlažia. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1993, prístavba drevárne bola vybudovaná v roku 2009. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Obcou Svätý Anton v roku 2009. Dom sa nachádza v okrajovej obytnej časti obce Svätý Anton. Je prístupný priamo po verejnej spevnenej komunikácii. Dom je napojený na elektrinu, voda je z vlastnej studne a kanalizácia je do žumpy.

Dispozičné riešenie: Na prízemí sa nachádzajú zádverie, kotolňa, chodba so schodiskom, kuchyňa, kúpeľňa, WC, dve izby, dreváreň. Na poschodí je chodba so schodiskom, izba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, balkón, špajza. V podkroví je chodba, tri izby, technická miestnosť.

Stavebnotechnické riešenie:
Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. Všetky zvislé obvodové konštrukcie rodinného domu sú murované z pórobetónových tvárnic. I. NP, II.NP rodinného domu sú murované z pórobetónových tvárnic, v podkroví murované z pórobetónových tvárnic hr.30 cm. Deliace konštrukcie sú murované. Strop nad prízemím a 1. poschodím je železobetónový s rovným podhľadom, v podkroví je drevený trámový s rovným podhľadom. Podlahy obytných miestností sú prevažne povlakové z PVC. Podlahy ostatných miestností sú prevažne keramické, v podkroví cementový poter. Schody na 1. poschodie sú s povrchom PVC, schody do podkrovia sú s povrchom z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov stien tvoria hladké omietky, v kúpeľniach, v kuchyni a v sociálnych zariadeniach je keramický obklad. Vonkajšie úpravy stien tvorí na prízemí hladká omietka na zateplení, na 2. poschodí a v podkroví je drevený obklad. Krov sedlovej strechy je drevený. Strešná krytina rodinného domu je z pálených škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené zdvojené. Dvere sú prevažne hladké v oceľovej zárubni. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvádzač poistkové automaty. V rodinnom dome je rozvod studenej a teplej vody. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač napojený na kotol ÚK. Vykurovanie je teplovodné, prevažne sú v rodinnom dome plechové panelové vykurovacie telesá, zdrojom tepla je kotol na pevné palivo. V kúpeľni je keramické umývadlo, vaňa smaltovaná, WC splachovacie keramické. Na II.NP je v kúpeľni smaltovaná vaňa, obyčajná sprchová batéria, WC keramické combi. Rodinný dom je v užívania schopnom stave, zodpovedajúcom veku a priemernej údržbe.

Garáž so skladom, parc. č. 614, k.ú. Svätý Anton: Stavba je postavená na parc. č. 614, k.ú. Svätý Anton. Postavená je pri ceste vedľa domu. Dispozičné sa skladá z garáže a skladu. Základy sú betónové. Zvislé nosné konštrukcie sú kombinované murivo pôvodný kameň a domurovaný tehlou, hr. 50 cm. Strop je rovný monolitický. Krov je sedlový a krytina škridlová. Vnútorné omietky sú hladké. Podlaha je cementový poter. Vráta majú nosnú konštrukciu kovovú, výplň je drevotrieska, dvere sú drevené a okno je drevené jednoduché. V garáži je rozvod elektrickej energie. Technický stav je podpriemerný, bez údržby, ide o dostavbu k pôvodným starým kamenným múrom.

Rozostavaná drobná stavba, parc. č. 617, k.ú. Svätý Anton: Rozostavaná drobná stavba je postavená tesne vedľa rodinného domu. Základy sú betónové, zvislé nosné konštrukcie sú tehlové. Ostatné konštrukcie nie sú vyhotovené. Rok realizácie 2009.

Studňa – Kopaná
Prípojka vody:
Zásobenie vodou je zo studne, vodovodné potrubie je z plastových rúr.
Prípojka NN: RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN.
Prípojka kanalizácie: Splašky kanalizácie sú odvádzané do izolovanej žumpy, kanalizačné potrubie je z kameninových rúr.
Žumpa: Rodinný dom je odkanalizovaný do betónovej monolitickej žumpy.

Analýza polohy nehnuteľností: Rodinný dom sa nachádza v okrajovej obytnej časti obce. Základná občianska vybavenosť je dostupná do cca. 10-15 min. Dom je priamo prístupný po spevnenej verejnej komunikácii. Dom je postavený na rovinatom pozemku. Garážovanie auta možné vo dvore a v garáži. Dostupnosť prírodných útvarov – les do 1000 m. Technický stav domu priemerný. Okresné mesto Banská Štiavnica je vzdialené približne 5 km. Dopravné napojenie na okresné mesto – autobus, automobilová doprava.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
17 000,00 €
Najnižšie podanie:
12 750,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Svätý Anton, Okres: Banská Štiavnica, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu