Rodinný dom Vojka (okr. Trebišov)

10 800
Rodinný dom Vojka (okr. Trebišov)

Popis

Rodinný dom: Rodinný dom s.č. 40, k.ú.Vojka
Jedná sa samostatne stojaci RD súpisné číslo 40, na parc. č. 37/1 o výmere 1241 m2 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v obci Vojka, kat. územie Vojka v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na okraji obce.
Na základe potvrdenia obce Vojka o veku stavby zo dňa 24.10.2005 bol začiatok užívania RD v roku 1953.
Nehnuteľnosť je napojená na verejný rozvod ELI , na verejný vodovod a na zemný plyn, ktorý v čase znaleckej obhliadky vykonanej dňa 02.11.2019 bol odpojený so zdemontovaným plynomerom. Kanalizácia z RD je napojená do vlastnej žumpy , v lokalite nie je zriadená verejná kanalizácia .

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
RD je zrealizovaný ako jednopodlažný s čiastočným podpivničením pod zadnou časťou RD prístupnou z vonkajšej zadnej strany dvora.
V 1.NP RD sa nachádzajú tieto miestnosti : chodba, šatník, 3 x izba, kuchyňa, špajza a 2x komora prístupná z vonkajšej strany dvora .
Hlavný vstup do 1.NP RD je z úrovne terénu z bočnej južnej časti dvora.
V suteréne RD sa nachádza jedna miestnosť – pivnica prístupná samostatnými schodami z vonkajšej zadnej časti dvora s povrchom cementový poter .
TECHNICKÉ RIEŠENIE:
Základy RD sú betónové prekladané kameňom bez vodorovnej izolácie proti vode. Nosné a obvodové murivo suterénu kamenné hr. nad 60 cm , murivo 1.NP RD je murované z lomového kameňa hr. d 60 cm.
Strop nad suterénom RD žb. monolitický , strop nad 1.NP drevený trámový s rovným podhľadom saš s vápennou štukovou omietkou.
Vnútorné povrchové úpravy – omietky zrealizované štukové . Vonkajšia povrchová úprava fasády pôvodná zo štukovej omietky .
Vykurovanie v RD je zrealizované lokálne krbovými kachľami umiestnenými v strednej izbe v 1.NP RD .
Strecha nad RD je zrealizovaná sedlová valbová s krytinou z AZC šablón na latách. Výplňové konštrukcie – okná zrealizované pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením .
Rozvod vody v RD je zrealizovaný z vlastnej studne.
ELI v 1.NP rodinného domu je zrealizovaná rozvodmi 220 a 380 V .
Kanalizácia v RD zrealizovaná z plastového potrubia do vlastnej žumpy .
Rozvádzač ELI zrealizovaný v 1.NP s istením ističami umiestnený v zádverí pri vstupe do RD.
Klampiarske konštrukcie strechy zrealizované pozinkované žľaby a zvody.
Dvere v RD zrealizované drevené rámové filungové s výplňou plné a presklené pôvodné . Vchodové dvere drevené filungové pôvodné .
Ohrev teplej úžitkovej vody riešený zásobníkovým elektrickým ohrievačom TÚV zaveseným na stene v kúpelni v 1.NP RD. Rozvod teplej a studenej vody z oceľového pozinkovaného potrubia .
Kúpelňa je pôvodná, vybavená umývadlom a vaňou plechovou so zanedbanou údržbou , je potrebná jej rekonštrukcia. Povrchové úpravy stien kúpelne z keramických obkladov do výšky 1,0 m , podlaha z keramickej dlažby.
V RD na 1.NP je umiestnená kuchyňa prístupná z chodby vybavená kuchynskou linkou na báze dreva so smaltovaným drezom, kuchynským sporákom na PB umiestneným samostatne s el. rúrou bez digestora a sporák na tuhé palivo ( viď. fotodokumentácia v prílohe ZP ). Podlaha kuchyne z keramickej dlažby.
Za kuchynskou linkou zrealizovaný obklad steny z keramických obkladov .
Povrchové úpravy podláh obytných miestností v RD drevené palubové .
Stavebno – technický stav RD v čase obhliadky bol na priemernej úrovni so zanedbanou údržbou, zodpovedajúci veku RD .
Po posúdení stavebno – technického stavu RD , kvality jeho vyhotovenia a úrovne údržby RD stanovil znalec životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov .
Výpočet zastavanej plochy:
Podlažie ZP [m2]
1. PP 20,27
1. NP 166,28
Začiatok užívania: 1953

PRÍSLUŠENSTVO
Drobná stavba – dielňa
Drobná stavba je vybudovaná za RD z juhozápadnej strany na p.č. 37/1 .
Drobná stavba bola na základe zistenia pri obhliadke a posúdenia znalcom vybudovaná v roku 1970 .
Technické riešenie:
– Základy – bez podmurovky, iba základové pásy
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm
– Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka
– Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hrubá omietka
– Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hrubá omietka
– Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové; okná – jednoduché drevené alebo oceľové
– Podlahy – hrubé betónové, tehlová dlažba
Výpočet zastavanej plochy: 1. NP … 14,81 m2 ZP

Vzhľadom na použité materiály, celkový stavebno technický stav prvkov dlhodobej životnosti v čase ohodnotenia stanovil znalec životnosť skladu na 60 rokov .

Drobná stavba – sklad
Drobná prízemná stavba je vybudovaná za RD z juhozápadnej strany na p.č. 37/1 .
Drobná stavba bola na základe zistenia pri obhliadke vybudovaná v roku 1973.

Výpočet zastavanej plochy
Podlažie ZP [m2]
1. NP 24,73
Technické riešenie:
– Základy – bez podmurovky, iba základové pásy
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové s podhľadom
– Strecha – krov – sedlové, manzardové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná
– Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hladká omietka, škárované murivo
– Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hladká omietka
– Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové; okná – jednoduché drevené alebo oceľové
– Podlahy – hrubé betónové, tehlová dlažba
– vráta drevené zvlakové dvojkrídlové
Vzhľadom na stavebno technický stav prvkov dlhodobej životnosti v čase ohodnotenia stanovil znalec životnosť skladu na 60 rokov .

Plot čelný od ulice zo severovýchodnej strany p.č. 37/1
Plot predný od ulice a okolo predzáhradky pred RD zo severovýchodnej strany parcely č. 37/1 vybudovaný podľa podkladov od objednávateľa v roku 1970 .
Výplň plotu je zrealizovaná z kovových profilov na kovových stĺpikoch, betónovej monolitickej podmurovke a na betónovom základe. Súčasťou oplotenia je 2 x bránka a brána z kovových profilov.
Dĺžka plotu: 21,0 m
Pohľadová plocha výplne: 29,40 m2

Plot bočný v dvore na p.č. 37/1
Plot bočný v dvore na parcele č. 37/1 vybudovaný podľa podkladov od objednávateľa v roku 1970 .
Výplň plotu je zrealizovaná zo strojového ohradového pletiva na kovových stĺpikoch, betónovej monolitickej podmurovke a na betónovom základe .
Súčasťou oplotenia je bránka a brána z kovových profilov s výplňou zo strojového pletiva.
Dĺžka plotu: 34,0 m
Pohľadová plocha výplne: 51,00 m2

Studňa kopaná
Studňa kopaná murovaná z lomového kameňa umiestnená vo dvore vedľa RD na p.č. 37/1 zrealizovaná podľa podkladov od objednávateľa v roku 1953 .
Hĺbka studne 8,0 m
Priemer: 800 mm
Počet elektrických čerpadiel: 1

Vodovodná prípojka z vlastnej studne
Vodovodná prípojka z vlastnej studne do RD v dĺžke 9 m z oceľového pozinkovaného potrubia, vybudovaná v roku 1985 .
Položka: Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu
Počet merných jednotiek: 9,0 bm

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta
Vodomerná šachta umiestnená pred RD pri prednom oplotení z východnej strany na p.č. 37/1 .
Šachta vybudovaná v roku 1985. Šachta je betónovej konštrukcie s oceľovým poklopom .
V čase obhliadky bol verejný vodovod ukončený vo vodomernej šachte, bez napojenia do RD .
Počet merných jednotiek: 2,16 m3 OP

Vonkajšia úprava: NN prípojka
NN prípojka kábelová zemná vedená od predného oplotenia do RD vybudovaná v roku 2005 .
EL. prípojka v čase obhliadky je kompletne zrealizovaná, avšak je nekunkčná ( je potrebné doriešiť prihlášku s el.distribučnou ) . Položka: káblová prípojka zemná Al 4*10 mm*mm
Počet káblov: 1 Počet merných jednotiek: 14 bm

Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka z RD do vlastnej žumpy z PVC potrubia , vybudovaná v roku 1970 v dlžke 16 m .
Položka: Prípojka kanalizácie DN 110 mm
Počet merných jednotiek: 16 bm

Vonkajšia úprava: Žumpa betónová
Žumpa žb. konštrukcie umiestnená na p.č. 37/1 za RD z juhozápadnej časti vybudovaná v roku 1970 o objeme 6,0 m3 .

Vonkajšia úprava: Spevnená plocha – chodník betónový
Spevnená plocha – chodník betónový pri RD vybudovaný po dlžke RD od vstupnej brány na pozemok šírky 0,80 m. Chodník vybudovaný podľa podkladov od objednávateľa a podľa posúdenia znalcom pri obhliadke v roku 1970 .
Položka: Do hrúbky 100 mm
Počet merných jednotiek: 24,8 m2 ZP

STAVBY – POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA
Analýza polohy nehnuteľnosti : Vojka je obec na Slovensku v okrese Trebišov . Obec Vojka má v súčasnosti cca. 495 obyvateľov .
Občianska a technická vybavenosť: Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Futbalové ihrisko, Knižnica, Verejný vodovod, Rozvodná sieť plynu a Materská škola
Obec je vzdialená od okresného mesta Trebišov 54 km (45 min.), do Kráľovského Chlmca 8 km (do 10 min.) .
Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne obce v lokalite samostatne stojacích RD.
Nehnuteľnosť je situovaná v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupná po miestnej komunikácií s povrchovou úpravou asfaltovou .
V okolí rodinného domu sa nenachádzajú žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.
Terén je rovinatý . RD so súp. č. 40 je napojený na verejné rozvody vodovodu, ELI a zemného plynu. RD v čase obhliadky je odpojený od verejných rozvodov plynu (so zdemontovaným plynomerom) a ELI .
V lokalite nie je zriadená verejná kanalizácia. Kanalizácia je v čase obhliadky riešená do vlastnej žumpy .
Analýza využitia nehnuteľnosti: RD je využívaný výlučne na bývanie. Iné využitie sa nepredpokladá. V čase obhliadky je obývaný .

POZEMKY – POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA
Parcela č. 37/1 vo výmere 1241 m2 zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 37/2 vo výmere 1481 m2 záhrada sú vedené na LV č.233 zo dňa 4.9. 2019 nachádzajúce sa v obci Vojka, kat. územie Vojka, okres Trebišov. Na parc.č.37/1 je postavený RD. Jedná sa o rovinatý pozemok .
Parcely sa nachádzajú v intraviláne obce v zastavanom území samostatne stojacích rodinných domov s napojením na inž. siete vodovod , ELI a na verejný rozvod zemného plynu, v čase obhliadky RD na zemný plyn odpojený so zdemontovaným plynomerom. Kanalizácia zaústená do vlastnej žumpy, verejná kanalizácia v lokalite nie je zriadená . Nehnuteľnosť sa nachádza pri miestnej asfaltovej komunkácií na kraji obce. Negatívne účinky okolia neboli zistené, jedná sa o prostredie s bežným hlukom.
Občianska a technická vybavenosť obce Vojka: Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Futbalové ihrisko, Knižnica, Verejný vodovod, Rozvodná sieť plynu a Materská škola

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
14 400,00 €
Najnižšie podanie:
10 800,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Vojka, Okres: Trebišov, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu