Rodinný dom Žabokreky

Pripravujeme
Rodinný dom Žabokreky

Popis

Predmetom dražby je súbor vecí vedených

Okresným úradom Martin, okres Martin, obec ŽABOKREKY , katastrálne územie Žabokreky, evidovaných na liste vlastníctva č. 771 ako:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:
52/1 zastavaná plocha a nádvorie 78
52/2 zastavaná plocha a nádvorie 105
58/11 zastavaná plocha a nádvorie 9

Stavby:
Súp. č. na parc.č. Druh stavby Popis stavby:
98 52/1, 58/11 10 Rodinný dom


a
Okresným úradom Martin, okres Martin, obec ŽABOKREKY , katastrálne územie Žabokreky, evidovaných na liste vlastníctva č. 159 ako:

>
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:

58/1 ostatná plocha 259

vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, ďalej spolu len „predmet dražby“.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
2210181
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Žabokreky, Okres: Martin, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu