Rodinný dom Žabokreky

22 900
Rodinný dom Žabokreky

Popis

Rodinný dom, súp.č. 98, na parc.č. 52/1 a 58/11, k.ú. Žabokreky

Rodinný dom súp.č. 98, je postavený pozemku parc. č. 52/1, 58/11 v k.ú. Žabokreky, obec Žabokreky, okres Martin. Rodinný dom je z roku 1962, v roku 1987 bola k domu pristavaná veranda s prístreškom a letná izba, v roku 2010 bola pristavaná kúpeľňa s WC. Z konštrukčného hľadiska je stavba realizovaná nasledovne: na betónových základových pásoch je tehlové murivo, deliace priečky sú murované, vnútorné omietky sú vápenné, stropy sú s viditeľnými trámami, strecha je vyhotovená sedlovým krovom so škridlovou krytinou strechy, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, fasádne omietky sú zdrsnené, dvere sú drevené prevažne zvlakové, okná sú drevené, podlahy obytných miestností sú plávajúce z roku 2009 ostatných miestností prevažne z keramickej dlažby, vykurovanie je lokálne pecou na tuhé palivá a 2 elektrickými konvertormi, zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač, elektroinštalácia je svetelná aj motorická, v dome je rozvod studenej a teplej vody a kanalizácie s už vyhotovenými odpadmi, vybavenie kuchyne je elektrickým sporákom s el. rúrou, drezovým umývadlom a kuchynskou linkou dl. 1,5 m, kúpeľňa je vybavená sprchou a umývadlom, WC je vybavené klozetom, kúpeľňová vodovodná batéria je páková nerezová so sprchou, ďalšie sú pákové nerezové, keramický obklad je v kúpeľni v sprche, WC a v kuchyni, elektrický rozvadzač je s automatickým istením.

Sklad na p.č. 58/1 – stavba je z roku 2001, obsahuje vonkajšie WC ,miestnosť pre hydinu a sklad paliva. Jedná sa o drevenú stĺpikovú konštrukciu s čiastočným jednostranným obitím drevenými doskami. Spodný drevený trám je položený na betónových tvárniciach. Podlaha je len v kuríne a vo WC, ostatná podlaha je štrková plocha. Strop nie je vyhotovený. Krov je sedlový so strešnou krytinou prevažne jednodrážkovou škridlovou, bez klampiarskych konštrukcii. Dvere sú drevené zvlakové.

Uličný plot č. 1 – jedná sa o plot z kovových profilov na betónovej podmurovke, s kovovými vrátami a vrátkami z roku 1962, s predpokladanou životnosťou 65 rokov.

Pletivový uličný plot 2 – jedná sa o oplotenie okolo parcely č. 49 započítané v podiele 1/2, z roku 1970, so životnosťou 60 rokov.

Oplotenie č. 3 – jedná sa o oplotenie na betónovom základe s betónovou podmurovkou, výplň plota je z rámového pletiva. Plot je z roku 1987s odhadovanou životnosťou 50 rokov.

Oplotenie č. 4 – jedná sa o plot v nádvorí z drevených stĺpikov do betónu, s výplňou doskovou na drevených zvlakoch. Je to plot z roku 1987 s odhadovanou životnosťou 40 rokov.

Prípojka vody po vodomernú šachtu – jedná sa o prípojku z roku 1970, s predpokladanou životnosťou 55 rokov.

Trativod – jedná sa o trativod z roku 2000, s predpokladanou životnosťou 30 rokov.

Prípojka elektro – jedná sa o 3-fázovú vzdušnú prípojku z roku 1987, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Vodomerná šachta – jedná sa o vodomernú šachtu z roku 2004, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Prípojka vody od vodomernej šachty po rodinný dom – jedná sa o prípojku z plastových rúr z roku 2000, s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Spevnená plocha – jedná sa o prístupový chodník od vstupu do domu po roh stavby, z roku 1987 s predpokladanou životnosťou 40 rokov.

Vonkajšie schody– jedná sa o vonkajšie schody z roku 1987 s predpokladanou životnosťou 50 rokov.

Predmetom dražby sú aj pozemky parc.č. 58/1, 52/1, 52/2, 58/11.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
30 500,00 €
Najnižšie podanie:
22 900,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
2210181
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Žabokreky, Okres: Martin, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu