Stavebný pozemok Bíňa

7 600
Stavebný pozemok Bíňa

Popis

Pozemky, parc.č. 41 a 42, k.ú. Bíňa:
Pozemky parc.č. 41 (evidovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 872 m2) a parc.č. 42 (evidovaná ako záhrada o výmere 678 m2) sa nachádzajú v obytnej časti obce, v okolí sa nachádzajú rodinné domy bežného a nižšieho štandardu. Prístup k pozemkom je po spevnenej obecnej ceste. Pozemky sú rovinaté, napojenie je možné na verejné rozvody vody a elektrickej energie. Na pozemku parc. č. 41 sa nachádzal rodinný dom s.č. 34, ktorý v čase znaleckej obhliadky už neexistoval. Predmetný stav o neexistencii rodinného domu s.č. 34 na parc.č. 41 dražobníkovi oficiálne potvrdila aj Obec Bíňa v Potvrdení stavebného úradu o existencii stavby sp.zn.: Čj.1500-04/21Kr zo dňa 13.08.2021. Na pozemku sa v súčasnosti nachádzajú len sutiny rodinného domu zarastené náletovými rastlinami. Pozemok parc. č. 41 je svojím tvarom, výmerou a umiestnením v intraviláne obce vhodný na výstavbu nového rodinného domu, a pozemok parc. č. 42 môže slúžiť ako záhrada pri rodinnom dome.

Vedľajšia stavba, parc.č. 41, k.ú. Bíňa:
Ide o objekt letnej kuchyne na parc. č. 41. Objekt nebol v čase znaleckej obhliadky sprístupnený. Začiatok užívania stavby predpokladám na rok 1970. Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Založený je na betónovom základe, nosná konštrukcia je murovaná, zastrešenie je plochou strechou.

Uličné oplotenie, parc.č. 41, k.ú. Bíňa
Plot od ulice je založený na betónovom základ, podmurovka je betónová, výplň plota je z oceľových profilov v rámoch. V oplotení je osadená plná plechová vstupná brána a bránka. Podľa dostupných informácií má plot približne 45 rokov. Plot je v zlom technickom stave, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Pozemok
Cena podľa znaleckého posudku:
15 100,00 €
Najnižšie podanie:
7 600,00 €
Dražobná zábezpeka:
2 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
2107011
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Bíňa, Okres: Nové Zámky, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu